Krajowy Zespół PDOiR jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego. Do zadań Krajowego Zespołu PDOiR należy w szczególności opiniowanie trybu i zasad prowadzenia porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego, sposobu opracowywania wyników badań i doświadczeń oraz trybu i zasad tworzenia list zalecanych do uprawy odmian na terenie województw.