Odstępstwo rolne to przywilej rolników, umożliwiający im wysianie nasion odmian chronionych, pochodzących z własnego rozmnożenia (tj. zebranych z własnego gospodarstwa). Korzystający z przywileju rolnik zobowiązany jest uiścić połowę opłaty licencyjnej na rzecz hodowcy.

Wg obowiązujących przepisów, od opłaty hodowlanej zwolnieni są rolnicy gospodarujący na powierzchni do 10 ha gruntów rolnych. Projekt nowelizacji leży w interesie rolników, ponieważ zakłada zwiększenie liczby rolników zwolnionych od opłat hodowlanych przez podniesienie maksymalnego areału gruntów rolnych do 25 ha.

W nowych przepisach poszerzono również listę gatunków roślin uprawnych podlegających odstępstwu rolnemu. Do dotychczasowych gatunków, czyli pszenicy zwyczajnej, żyta, jęczmienia, pszenżyta, owsa, kukurydzy, rzepaku ozimego i ziemniaka dopisano pszenicę twardą, łubiny: żółty i wąskolistny, lucernę siewną, groch siewny, bobik, wykę siewną oraz len zwyczajny (oleisty).

Dla ziemniaka ustanowiono w projekcie wyjątek. Zwolnienie od odpłat na rzecz hodowcy będzie obejmowało rolników posiadających tylko 10 ha gruntów rolnych, czyli pozostanie tak, jak w aktualnie obowiązującej ustawie.

Jeśli projekt zostanie poparty przez parlament, przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2011 r.