Strony umowy wyraziły wolę współdziałania w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i dydaktycznej, a w szczególności:
- prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych zgodnie z celami realizowanymi przez obie strony,
- współdziałania w realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym również w zakresie prowadzenia doświadczeń polowych,
- wymiany interesujących obydwie strony wyników prowadzonych badań i informacji naukowych służących osiąganiu celów statutowych stron,
- doskonalenia zawodowego własnej kadry merytorycznej i studentów z tematyki działalności obu instytucji oraz delegowania pracowników do przedstawienia określonej problematyki w trakcie organizowanych konferencji i seminariów,
- prowadzenia wspólnych projektów badawczych,
- prowadzenia konsultacji naukowych,
- realizacji prac dyplomowych (magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych),
- realizacji staży naukowych dla pracowników Uniwersytetu w stacjach doświadczalnych oceny odmian, będących oddziałami terenowymi Centralnego Ośrodka,
- udziału w publikacjach naukowych, będących wynikiem prowadzonych wspólnie prac naukowo-badawczych,
- organizowania wspólnych konferencji i seminariów naukowych,
- wspomagania wzajemnej działalności, delegując pracowników do uczestnictwa w roboczych zespołach i ciałach doradczych obu instytucji,
- wzajemnego udostępniania publikacji z zakresu swej działalności.