Masa pofermentacyjna pod względem zawartości materii organicznej spełnia praktycznie wszystkie kryteria stawiane takim nawozom organicznym jak obornik, a nawet je przewyższa pod względem udziału składników pokarmowych w formach mineralnych, bezpośrednio dostępnych dla roślin.

Dotyczy to szczególnie azotu, gdzie forma amonowa (N-NH4) stanowi nawet ok. 80% azotu ogólnego dla przetworzonego pofermentu. Dla porównania, w tak popularnym nawozie naturalnym jakim jest obornik, udział ten wynosi tylko od 10 do 15%.

W związku z tym, o wiele bardziej opłacalne jest włączenie przetworzonego pofermentu w nawożenie pół uprawnych w celu wzbogacenia właściwości fizykochemiczne gleby. Jaki można go stosować i co ważniejsze, kiedy jest dopuszczalne nawożenie upraw rolnych takim nawozem organicznym?

Tylko przetworzona masa pofermentacyjna?

Bezpośrednio pozyskany poferement nie zawsze spełnia wymagania kwalifikujące go jako nawóz (lub bezpieczny odpad). Po pierwsze, jest zazwyczaj w zbyt ciekłym stanie. Dlatego też od nieprzetworzonej pulpy oddziela się cenną część frakcji ciekłej (nawet do 20% objętości początkowej) od stałej.

Po drugie, tak otrzymany produkt musi przejść proces higienizacji. Przeprowadza się ją w celu usunięcia szkodliwych bakterii koli i  salmonelli oraz potencjalnych larw i jaj pasożytów. Przed dopuszczeniem produktu do sprzedaży, przetworzony poferment musi przejść szereg badań składu chemicznego, w tym badania weterynaryjne i sanitarne.  Pomimo, że charakteryzuje się on wysoką zawartością mineralnych związków azotu, fosforu i potasu itd., może okazać się że będzie wymagał dodatkowej mineralizacji. Produkt taki musi też spełniać szereg właściwości określonych w deklaracji właściwości użytkowych. Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu, producent nawozu organicznego ma obowiązek dołączyć instrukcję związaną z dozowaniem i aplikacją produktu oraz określić ścisłe zasady jego magazynowania.

Oczywiście zgodnie z prawem można stosować nieprzetworzony poferment do nawożenia gleby. Jednak wcześniej musi on przebyć proces zagospodarowania metodą R 10.

W tym procesie beztlenowego rozkładu, nieprzetworzony poferement jest traktowany jako odpad do nawożenia, który musi spełnić szereg wymagań określonych dla nawozów organicznych, zawartych w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz nie może przekroczyć dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5 i art. 11 pkt 5 tej ustawy.

Ponadto materiał taki po procesie fermentacji pochodzenia zwierzęcego musi też spełnić wymagania określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/ 2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Dopiero wtedy odpady w postaci nieprzetworzonego pofermentu mogą być aplikowanie równomiernie na powierzchni gleby do głębokości 30 cm i przykryte glebą lub z nią wymieszane.

Należy przy tym pamiętać, że właściciel takiego nawozu powinien dysponować wynikami badań potwierdzającymi jakość odpadów (poziom dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń) oraz jakość gleb, na których odpady mają być stosowane, a  wykonane przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Czy opłaca się kupić przetworzony poferment?

Dla  każdego rolnika lepszą alternatywą jest zakup specjalnie przetworzonego pofermentu, którzy posiada: deklarację producenta o jakości nawozu, skład surowcowy oraz opis technologii produkcji, opinię o spełnieniu wymogów jakościowych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną, opinię o przydatności  produktu do zastosowania w określonym zakresie oraz zatwierdzoną instrukcje stosowania produktu.

- Cena nawozu jest uzależniona od odległości pól uprawnych od producenta, czyli lokalizacji biogazowni. Transport jest czynnikiem kosztotwórczym. Przykładowo na terenie woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego  jest to 70 zł za tonę. Przy innych lokalizacjach należy uzgadniać cenę indywidualnie.  Przy podjęciu decyzji o zakupie nawozu organicznego zalecam sprawdzić skład chemiczny mikro i makro elementów. Przy nawozie wyprodukowanym z materiału pochodnego zwierzęcego, czy został poddany procesowi higienizacji i bardzo istotne należy zweryfikować zawartość zanieczyszczeń w tym metali ciężkich aby mieć pewność, że nie są to np. odpady ściekowe, lub pochodne, które zamiast pomóc mogą zaszkodzić - podkreśla mgr Dobiesław Spirydowicz, prezes firmy Biomass.

Cena takiego przetworzonego pofermentu waha się w granicy 70-100 zł za tonę. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z komicznością zamówienia minimalnej liczby ton produktu np. minimum 25 ton. 

Jaki wybrać odpowiedni poferment do nawożenia?

Odpowiednio przetworzony poferment może być z powodzeniem aplikowany na gruntach ornych pod wszystkie rośliny uprawy polowej; od zbóż, i kukurydzę, po rzepak na roślinach pastewnych i przemysłowych skończywszy, ale na określonych zasadach. Zgodnie z art. 17 u. 3, ustawy o nawozach i nawożeniu zastosowana dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych w okresie 1 roku. W przypadku nawozu pofermentacyjnego o zawartości azotu (np. określona  po badaniu składu) w wysokości 5 kg/tonę, łatwo obliczyć że na 1 ha możemy zastosować maksymalnie 34 tony pofermentu (170 kg x 1 t/5 kg = 34 t). Im większa zawartość azotu w masie pofermentacyjnej tym mniej nawozu możemy aplikować na pola uprawne.

- Wszystko zależy od zasobności gleby. Wiadomo wszystkim, że jesteśmy związani przepisami, które regulują dawkowanie azotu maksymalnie do 170 kg N/ha. W nawozie wykorzystującym pochodne substraty zwierzęce azotu jest ok. 10-11 kg w tonie świeżej masy (poglądowa % zawartość składników chemicznych w świeżej masie pofermentu - pH: 8,8; sucha masa: 26,21%; Azot [N]: 1,09%; Fosfor [P2O5]: 1,64%; Potas [K2O]: 0,761%; Magnez [MgO]: 0,901%; Wapń [CaO]:0,747%). Rolnicy uzyskują najlepsze rezultaty przy zastosowaniu nawozu organicznego w ilości 10 t/ha w pierwszym roku, w drugim 6-8 t/ha a w kolejnych latach wystarczało 5-6 t/ha. Rolnicy stosujący nawóz organiczny wykonywali  próby, gdzie na jednym areale dawkowali nawóz organiczny, a na przyległym dawki nawozów mineralnych w ilościach odpowiadających. Różnica we wzroście i w kondycji roślin była powalająca na korzyść nawozów organicznych - podkreśla mgr Dobiesław Spirydowicz, prezes firmy Biomass. -  Proszę zwrócić uwagę, że nawóz organiczny z biogazowni zawiera całe spektrum mikro- i makro- elementów, gdyż jest pochodną materii organicznej, z której został wytworzony. PH nawozu wynosi powyżej 8. Wykonaliśmy ekonomiczną analizę zawartości składników  nawozu organicznego w porównaniu do najtańszych dostępnych nawozów mineralnych i uzyskaliśmy wynik, że stosowanie nawozu organicznego pozwala zaoszczędzić 30-40% wydatków biorąc pod uwagę koszt rozrzucenia i zmieszania z glebą - dodaje ekspert Biomass.

Jeżeli  rolnik decyduje się na zakup takiego nawozu organicznego powinien otrzymać wszystkie stosowne instrukcje, co do dawkowania, zasad aplikacji i składowania.

 Zasady aplikacji przetworzonego pofermentu

Warto mieć też na uwadze, że zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu, poferment można aplikować tylko w określonych przedziałach czasowych. Zgodnie z art. 20 powyższej ustawy zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą i pokrytych śniegiem. Za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Terminy aplikacji przetworzonej masy pofermentacyjnej są identyczne, jak w przypadku nawozów naturalnych. Szczegółowe informacje dotyczące okresu ich stosowania znajdują się też w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania: „nawozy naturalne i organiczne, w postacie stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada (…)”. Zgodnie z tym rozporządzeniem możemy więc stosować poferment od 1 marca do 30 listopada, z wyłączeniem okresu (zgodnie z art. 20 ustawy o nawozach i nawożeniu), gdy gleba jest zamarznięta do głębokości 30 cm, zalana lub nasycona wodą lub pokryta śniegiem.

Warto przypomnieć też o dodatkowych ograniczeniach stosowania nawozów naturalnych, do których zaliczany jest poferment. Nie wolno ich aplikować w postaci płynnej na glebach bez okrywy roślinnej położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10% oraz podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Jedynie frakcja stała pofermentu może być w aplikowana podczas wegetacji roślin (pogłównie), ale wyłącznie na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.