Odmiany umieszczone w LZO wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

Po szczegółowej analizie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego oraz zgodnie z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO na listę zalecanych odmian w sezonie wegetacji 2011 zostały włączone następujące odmiany:
Pszenica ozima: Figura, Bogatka, Meteor, Jenga, Mulan, Muszelka, Markiza.
Pszenżyto ozime: Todan, Moderato, Aliko, Algoso, Leontino, Pizarro, Trigold, Baltiko, Borwo, Pigmej.
Żyto ozime: Dankowskie Diament, Daran, Stanko, Domir, Visello, Bellami.
Jęczmień ozimy: Lomerit, Rosita, Maybrit, Fridericus, Scarpia.