- Wzywający jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje tylko wtedy, jeśli po zakończeniu czasu trwania wezwania zapisy obejmą co najmniej 41.550.037 akcji spółki, co razem z 766.156 akcjami spółki posiadanymi na dzień ogłoszenia wezwania przez Agroberry Ventures Limited odpowiadać będzie 66 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki" - napisano w komunikacie.

- Wzywający może odstąpić od powyższego wymogu osiągnięcia minimalnej liczby akcji objętych zapisami i może nabyć akcje, nawet jeśli w momencie upłynięcia czasu trwania wezwania powyższy warunek dotyczący osiągnięcia określonej liczby akcji uprawniających do wykonywania określonej liczby głosów na walnym zgromadzeniu nie zostanie spełniony" - dodano.

Wcześniej warunek mówił, że Acron nabędzie akcje Tarnowa jeśli zapisami będzie objętych co najmniej 31.291.567 akcji spółki, co razem z 766.156 akcjami posiadanymi na dzień ogłoszenia wezwania przez Agroberry Ventures Limited odpowiadać będzie 50 proc.+1 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, i jeśli jednocześnie struktura zapisów dokonanych w trakcie wezwania będzie taka, że po dokonaniu rozliczenia wezwania nie będą miały zastosowania ograniczenia w wykonywaniu prawa głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki, o których mowa w statucie spółki.

Grupa Acron, za pośrednictwem Norica Holding w maju wezwała do sprzedaży 41.550.037 akcji ZA Tarnów, dających 64,8 proc. głosów, po 36 zł za akcję. W wyniku wezwania chce osiągnąć 66 proc. głosów na WZ.

Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 6 czerwca i potrwają do 22 czerwca.