W pierwszym kwartale skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły ponad miliard złotych netto. Oznacza to, że w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku zwiększyły się o 175 proc. To wynik większej sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych. Największy udział w przychodach przypadł segmentowi nawozów.

Z kolei zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w pierwszym kwartale prawie 204 mln zł - w analogicznym okresie przed rokiem było to 63,5 mln zł. Także wynik z działalności operacyjnej był znacznie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł ponad 114 mln zł.

Wpływ na pozytywne wyniki finansowe miał m.in.: wzrost cen podstawowych produktów, wzrost ilości sprzedaży, zwiększenie skali działalności i poszerzenie asortymentu, wzrost popytu i poziomu cen rynkowych kaprolaktamu i nawozów oraz wzrost zapotrzebowania na tworzywa konstrukcyjne, a także obniżka cen węgla i energii elektrycznej. Jednocześnie w I kwartale Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów musiała zmierzyć się z umocnieniem złotego w stosunku do euro, co nie sprzyjało poprawie opłacalności eksportu, oraz ze zdecydowanie wyższymi cenami podstawowych surowców, głównie amoniaku, fenolu, metanolu, benzenu, siarki i gazu ziemnego.