REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) to rozporządzenie Unii Europejskiej regulujące rejestracje, ocenę, udzielanie zezwoleń i ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu chemikaliów na terenie EOG – państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, z wyjątkiem Szwajcarii.

Rozporządzenie REACH zostało przyjęte w celu lepszej ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne oraz zapewnienia swobodnego obrotu chemikaliami, przy jednoczesnym wspieraniu konkurencyjności wśród przedsiębiorstw z tego sektora.
Zgodnie z wymogami rozporządzenia wszystkie przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu substancje chemiczne muszą je zarejestrować. W tym celu należy złożyć komplet dokumentów, m.in. wyniki badań fizykochemicznych oraz oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

Do końca marca 2018 r. niespełna 10 producentów w Europie, w tym Intermag, zarejestrowało chelaty w systemie REACH. Od 1 czerwca 2018 r. każdy producent substancji chemicznych chcąc je wprowadzać do obrotu w ilości powyżej jednej tony, musi mieć te substancje zarejestrowane w systemie REACH.