W strukturze zewnętrznych przychodów GRUPY w okresie od 1 lipca 2011 roku do 30 września 2011 roku największy udział 60,9 proc. miały przychody zewnętrzne Segmentu Agro, które w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 131,7 proc. Ponadto przychody zewnętrzne Segmentu Chemia wzrosły o 33,6 proc., a udział ich w zewnętrznych przychodach Grupy zmniejszył się z 48,6 do 35,8 proc.

- Dobre wyniki świadczą o tym, że udało nam się wykorzystać utrzymującą się koniunkturę na rynkach chemicznych, szczególnie w zakresie kaprolaktamu - podsumowuje wyniki Paweł Jarczewski, prezes spółki. - Ponadto mimo sezonowego spadku popytu w rolnictwie oraz standardowo prowadzonych w I kwartale prac remontowych wykorzystaliśmy zwiększone moce produkcyjne zmodernizowanego ciągu Tlenownia-Amoniak-Mocznik w dużej mierze eksportując produkty nawozowe.

W I kwartale roku obrotowego 2011/2012, Segment Agro osiągnął zysk operacyjny, uwzględniający transakcje między segmentami, w wysokości 26,6 mln zł, wobec 9,9 mln zł straty w analogicznym kwartale roku 2010/2011. Przychody zewnętrzne Segmentu Agro w raportowanym okresie wyniosły 499,0 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych o 283,6 mln zł, to jest o 131,7 proc., przy kosztach własnych sprzedaży wyższych o 160,0 mln zł, to jest o 79,0 oraz kosztach sprzedaży wyższych o 15,2 mln zł, to jest o 58 proc.

W przypadku rynku krajowego miesiącach lipiec i sierpień raportowanego okresu ceny detaliczne nawozów mineralnych wykazywały niską dynamikę wzrostu. Pod koniec sierpnia i we wrześniu sytuacja ta uległa zmianie, gdyż rozpoczął się jesienny sezon aplikacji nawozowej w rolnictwie. Ceny nawozów mineralnych wzrosły: nawozów z grupy saletrzanej o około 5 proc., mocznika o około 4 proc., soli potasowej o około 5 proc., fosforanu amonu o ponad 4 proc. W przypadku nawozów wieloskładnikowych przez cały I kwartał roku obrotowego 2011/2012 roku cena detaliczna nawozów NPK wahała się od 1 905 zł/t do 1 990 zł/t i utrzymywała się na porównywalnym poziomie. We wrześniu odnotowano spadek ceny detalicznej siarczanu amonu o ponad 4 proc.
Na rynkach międzynarodowych przez cały I kwartał roku obrotowego 2011/2012 ceny nawozów utrzymywały się na relatywnie wysokich poziomach (powyżej prognoz analityków sprzed sezonu). Ceny mocznika z krajów basenu Morza Czarnego (benchmark dla pozostałych nawozów) wyznaczyły przedział cenowy 450-505 USD/mt FOB Yuzhnyy. Pod koniec września ceny znajdowały się w górnej strefie tego przedziału.

W I kwartale roku obrotowego 2011/2012 Segment Chemia osiągnął zysk operacyjny, uwzględniający transakcję między segmentami, w wysokości 105,0 mln zł, wobec straty (-)4,5 mln zł w analogicznym kwartale roku 2010/2011. Przychody zewnętrzne Segmentu Chemia w raportowanym okresie wyniosły 293,6 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych o 73,8 mln zł, to jest o 33,6 proc. przy kosztach własnych sprzedaży wyższych o 28,8 mln zł, to jest o 14,7 proc. oraz kosztach sprzedaży wyższych o 2,3 mln zł, to jest o 25,1 proc.

W odniesieniu do rynku melaminy w I kwartale europejski rynek melaminy charakteryzował się słabym popytem. W okresie od IV kwartału roku obrotowego 2010/2011 do I kwartału roku obrotowego 2011/2012 odnotowano 10 proc. spadek popytu. Fakt ten miał związek z typowymi dla letnich miesięcy przerwami produkcyjnymi wśród przetwórców melaminy. Utrzymująca się wysoka podaż produktu, głównie melaminy pochodzącej z wytwórni zlokalizowanych poza Europą oraz zmniejszone zapotrzebowanie na produkt spowodowały presję ze strony kupujących na obniżenie ceny średnio o około 9 proc.
W odniesieniu do rynku kaprolaktamu w I kwartale ceny kaprolaktamu płatkowanego w Azji wykazywały sukcesywny wzrost i przekroczyły poziom 3 500 USD/t. Tendencja ta spowodowana została ożywionym popytem na kaprolaktam związanym z potrzebą uzupełnienia przez producentów poliamidów zapasów magazynowych przed zbliżającym się okresem postojów remontowych producentów kaprolaktamu w Azji, zaplanowanych na okres wrzesień-październik 2011 roku. Dodatkowym czynnikiem wzmagającym zwiększone zainteresowanie zakupami kaprolaktamu był popyt ze strony nowych producentów poliamidów, w ramach finalizowanych projektów polimeryzacyjnych w Chinach.

W kolejnych kwartałach możliwy wzrost cen gazu, strategicznego surowca w przemyśle nawozowym, będzie tradycyjnie dużym wyzwaniem dla spółek chemiczno-nawozowych w Polsce. Okresowych podwyżek cen surowca można spodziewać się również w przypadku wystąpienia mroźnej zimy i związanej z tym zwiększonej konsumpcji energii.

Dobre wyniki największych spółek w sektorze świadczą o powracającej stopniowej koniunkturze. Coraz bliższym problemem stają się jednak restrykcyjne regulacje Komisji Europejskiej, co sprawia, że przyszłość polskiej chemii w dużej mierze będzie uwarunkowana decyzjami wynegocjowanymi na forum europejskim.