Wielokrotnie pisaliśmy już o ruszeniu „Ogólnopolskiego programu środowiskowej regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”, również o wątpliwościach z nim związanych TUTAJ.

Teraz przypominamy, gdzie i jak złożyć taki wniosek. Wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełniania zamieszczone są na stronach internetowych Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej TUTAJ oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i poniżej w załączniku.

Za okres kwalifikowalności kosztów uznaje się termin od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Zobacz nawozy na giełdzie rolnej

Jest kilka zasad o których należy pamiętać podczas ubiegania się o dofinansowanie:
- pomoc przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych (UR) nieprzekraczającej 75 ha, dla działek rolnych (ewidencyjnych) o pH gleby ≤ 5,5;
- dofinansowanie na wapno nawozowe lub środek wapnujący możesz uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej;
- do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, zakupionego nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. (data na fakturze nie może być wcześniejsza niż data 01.06.2019 r.) i planowanego do zastosowania po dacie złożenia wniosku;
- wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i złożyć w oznaczonych polach czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku;
- poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (opinią o zalecanej dawce + fakturą + wypełnionymi i podpisanymi trzema formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie) należy złożyć w najbliższej dla Ciebie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R);
- OSCh-R przekaże kompletny wniosek, oceniony pod względem formalnym i merytorycznym do właściwego miejscowo WFOŚiGW, który podejmie decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy. Informację o przyznaniu dofinansowania otrzymasz z WFOŚiGW;
- w przypadku niekompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku (brak któregoś z załączników, brak wypełnionych pozycji we wniosku), OSChR, do której złożyłeś/aś wniosek, skontaktuje się z Tobą w celu dokonania niezbędnych uzupełnień. W przypadku braku możliwości skompletowania informacji we wniosku oraz załączników, wniosek pozostaje w OSChR, w której złożyłeś/aś wniosek, bez rozpatrzenia;
- do wniosku należy dołączyć oryginały: opłaconej faktury, opinii o zalecanej dawce oraz wypełnionych i podpisanych formularzy o pomocy de minimis;
- przy wypełnianiu wniosku możesz poprosić o pomoc doradcę rolnego, rolno-środowiskowego albo pracownika OSCh-R.

Warto wiedzieć, że źle wypełniony wniosek lub brak któregoś z załączników spowoduje, że OSCh-R nie przekaże Twojego wniosku do właściwego miejscowo WFOŚiGW i nie otrzymasz dofinansowania.

Przed złożeniem wniosku do OSCh-R:

1) zbadaj odczyn (pH) gleby w OSCh-R lub w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, żeby otrzymać wyniki badania odczynu (pH) gleby. Próbkę do badania odczynu gleby pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha (zgodnie z normą PN-R-04031:1997P – Analiza chemiczno – rolnicza gleby. Pobieranie próbek.). Badanie odczynu gleby (pH) należy wykonać raz na 4 lata.Za ważne uznaje się badania odczynu gleby wykonane w OSCh-R lub w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, od dnia 1 stycznia 2017 r.;

2) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonałeś w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, uzyskany wynik badania pH gleby dostarcz do OSChR i uzyskaj opinię o zalecanej dawce czystego składnika CaO lub CaO+MgO w tonach na 1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5;

3) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonałeś w OSCh-R, otrzymasz w OSChR opinię o zalecanej dawce czystego składnika CaO lub CaO+MgO w tonach na 1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5;

4) dokonaj zakupu wapna nawozowego, które odpowiada któremuś z typów wapna nawozowego, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229) lub środka wapnującego, odpowiadającego, któremuś z typów środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (w załączeniu instrukcji wyciąg z ww. przepisów);

5) dopilnuj, aby na fakturze za zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz informacje o zawartości CaO lub CaO+MgO (jak poniżej przedstawiono w przykładach)
przykład 1: wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%, (wapno, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki)
przykład 2: G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego (wapno, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 2003/2003);

6) wypełnij i złóż wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”;

7) wysiej zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący (Pamiętaj, że data wysiania musi być późniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze VAT).

Źródło: Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza