Dywidenda, o której mowa ma wynosić 163 433 250 zł, co daje 8,55 zł na jedną akcję. Jednocześnie zarząd spółki wnosi o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 27 grudnia 2013 roku, natomiast dnia wypłaty dywidendy na dzień 17 stycznia 2014 r.


Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższy wniosek zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2012/2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.