- Ostatni rok był bardzo ważny dla Grupy Azoty w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dokładnie rok temu Grupa Azoty przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Agendy 2030, zainicjowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Od tamtego czasu, intensywnie pracowaliśmy nad nową strategią zrównoważonego rozwoju. Z dumą prezentowaliśmy nasze dobre praktyki na High Level Political Forum w Nowym Jorku. Grupa Azoty dzieli wartości ONZ w podejściu do zrównoważonego rozwoju i aktywnie włącza się w ich realizację – podkreśla Sławomir Lipkowski.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ to dla Grupy Azoty pewien uniwersalny plan działania. Zaprezentowana niedawno zaktualizowana strategia biznesowa Grupy Azoty do 2020 roku stawia na innowacje w przemyśle chemicznym i inwestycje w start-upy. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wydatki w obszarach badań, rozwoju i innowacyjności do 2020 r. osiągną 1 proc. przychodów Grupy Azoty. To odpowiedź spółki na dziewiąty Cel Zrównoważonego Rozwoju- Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura. Grupa Azoty kontynuuje działania na rzecz kolejnych SDG: zero głodu- poprzez promocję i edukację na rzecz zrównoważonego rolnictwa, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, edukacji, ograniczenia wpływu na środowisko, a także efektywnego wykorzystania wody.

Szerzej o działaniach Grupy Azoty na rzecz efektywnego zarządzania zasobami wodnymi Sławomir Lipkowski mówił podczas odbywającego się tego samego dnia panelu „Leading innovations to reduce pollution in water and on Earth”, organizowanego przez Global Compact Network Poland oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Urban Summit by COP24. Grupa Azoty swoją działalność stara się prowadzić rozsądnie korzystając z zasobów wodnych. Jako odpowiedzialny przedsiębiorca jest również świadoma problemu, jakim jest jej niedostatek, dlatego swoje wysiłki kieruje na podnoszenie efektywności wykorzystania wody w procesach produkcyjnych. Tam, gdzie jest to możliwe, Grupa Azoty wprowadza rozwiązania pozwalające na jej recykling. Edukuje też rolników w zakresie efektywnego i zrównoważonego nawożenia, którego celem jest poprawa wydajności wykorzystania zasobów naturalnych.

Grupa Azoty podchodzi strategicznie do realizacji Agendy 2030. Aktualna Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2018-2022 uwzględnia realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ o najwyższym poziomie istotności dla branży nawozowo- chemicznej. W lipcu 2018 Grupa Azoty prezentowała swoje dobre praktyki w tym zakresie podczas Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ (High Level Political Forum 2018) w Nowym Jorku, będąc członkiem delegacji polskiego rządu.

We wrześniu 2018 r. Grupa Azoty przystąpiła do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu – United Nation Global Compact. Tym samym zobowiązała się do przestrzegania i promowania 10 zasad Global Compact, a także raportowania postępów z ich realizacji. United Nations Global Compact to największa, światowa inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Wzywa firmy do tworzenia strategii i działań w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).