• Za przyoranie słomy rolnik może dostać równowartość około 200 zł/ha.
  • Należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach, w tym o uzupełnieniu rejestru agrotechnicznego.

Wielu rolników, składając wnioski o tegoroczne dopłaty bezpośrednie, podjęło się realizować ekoschemat: rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Sięgali często po wariant 2.8 czyli: wymieszanie słomy z glebą.

Rolnictwo węglowe: wymieszanie słomy z glebą

To jeden z najprostszych wariantów, bardzo łatwy do spełnienia. Podstawowym warunkiem jest pozostawienie na polu całej słomy i nie wywożenia jej z pola w postaci np. sprasowanych bel.

W drugim przypadku, jeśli gospodarstwo prasuje słomę, może skorzystać z innych wariantów jak np. wymieszanie obornika z glebą. Podczas kontroli tego ekoschematu sprawdzany jest ten warunek. Najłatwiej do można kontrolować tuż po żniwach. Wystarczą drony i sprawdzenie, czy na polu nie ma sprasowanych bel. Tuż po zagospodarowaniu słomy jest to także łatwe w weryfikacji. Z biegiem czasu, a już na pewno po zasiewie rośliny następczej staje się to coraz trudniejsze. 

Kiedy wymieszać słomę z glebą?

Na szczęście nie jest to uregulowane prawnie i rolnik nie musi się śpieszyć. Żadne przepisy nie odnoszą się do terminu jaki należy zachować w ramach realizacji tej praktyki. Oznacza to, że żadne daty nie obowiązują rolnika. W realizacji tego wariantu należy się kierować dobrą praktyką rolniczą. Każdy świadomy rolnik wie, że słoma ma cenne wartości nawozowe, jest także dobrym substratem do tworzenia próchnicy dlatego także w gestii rolnika staje się ważnym, aby dobrze ją zagospodarować.

Kierować się należy dobrą praktyką

Po zbiorze rośliny głównej należy ją jak najlepiej rozdrobnić a następnie wymieszać z glebą. Kiedy? Tak jak nam pasuje agrotechnicznie. Myśląc o siewie ozimin – najlepiej tuż po żniwach, szczególnie jeśli zaplanowano jeszcze wapnowanie. Zrywając bowiem szybko ściernisko ograniczamy parowanie z gleby. Co więcej upłynie jak najwięcej czasu od zagospodarowania słomy i wapnowania do siewu co zainicjuje, przy dobrej wilgotności gleby, proces rozkładu mikrobiologicznego słomy oraz pozwoli na wstępne rozpuszczenie wapna.

Po wymieszaniu słomy z glebą można zasiać międzyplon, siać oziminy czy pozostawić te wymieszane resztki do wiosny i jak się okazuje taka praktyka stanowi także pokrywę glebową na zimę (GAEC 6).

Osobną kwestią jest czy można na słomę zastosować gnojowicę, co w praktyce często jest wykorzystywane w przypadku dysponowania inwentarzem żywym. Interpretacja jest taka: można zastosować gnojowicę, jednak w tym wypadku należy wybrać albo ekoschemat wymieszanie słomy z glebą albo stosowanie płynnych nawozów naturalnych inną metodą niż rozbryzgowa. Jeśli gospodarstwo planuje gnojowicę rozlać rozbryzgowo, to tylko pozostaje wariant wymieszania słomy z glebą.

Czym wymieszać słomę z glebą?

Tu kierujemy się także dobrą praktyką rolniczą. Z agrotechnicznego punktu widzenia, każdemu rolnikowi zależy na jak najlepszym zagospodarowaniu słomy, stąd sposób wykonania zabiegu odgrywa też tu ważną rolę. 

Ważne, aby resztki były dobrze rozdrobnione, co warto zadbać już na etapie zbioru i kombajnowania. Wymieszanie słomy można zrobić za pomocą pługa, brony talerzowej czy agregatu ścierniskowego. Warto tu także zaznaczyć, że np. jeśli rolnik użyje brony talerzowej, gdzie wstępnie wymiesza resztki z glebą i pozostaną one dobrze widoczne na polu w czasie okresu zimowego w ten sposób można spełnić normę GAEC6 czyli związaną z obowiązkiem zapewnienia 80proc. pokrywy na zimę.

Wymieszanie słomy z gleby – jak wypełnić rejestr agrotechniczny?

W przeciwieństwie do ekoschematu związanego z obornikiem czy praktyką stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo zdjęcie geotagowane nie jest tu potrzebne. Jedynym dokumentem, który trzeba prowadzić do rejestr agrotechniczny. Należy go wydrukować lub prowadzić go w wersji elektronicznej. Warunek – w dniu ewentualnej kontroli musi być on dostępny i wypełniony.

ARiMR opublikowała jeden uniwersalny wzór rejestru. W odniesieniu do konkretnej praktyki rejestr powinien być prowadzony wg tego wzoru i musi on zawierać wszystkie zapisy wymagane rozporządzeniu.

Rejestr agrotechniczny Źródłó: ARIMR
Rejestr agrotechniczny Źródłó: ARIMR

Co w tym przypadku trzeba ewidencjonować?

Dla każdej działki pod tym ekoschematem należy wyszczególnić oznaczenie działki (takie jak we wniosku o dopłaty), podać numer ewidencyjny oraz jej powierzchnię, datę wymieszania słomy z glebą, uprawę w plonie głównym (z której pochodzi słoma), wariant (w tym przypadku jest to 2.8).