W Polsce jest obecnie około 30 biogazowni rolniczych, ta wielkość ma się w najbliższym czasie zdecydowanie zwiększyć, przez to zwiększy się też dostępność rolników do masy pofermentacyjnej. Na razie poferment, według naszego polskiego prawa, jest traktowany jako odpad, ale został on przebadany pod względem właściwości nawozowych.

Farmer: Aplikuje się ją tak samo jak nawozy ciekłe np. gnojowicę?

Magdalena Szymańska: Jeżeli mamy do czynienia ze świeżą masą, która bezpośrednio opuszcza lagunę czy też zbiorniki na masę poferemantacyjną, to jak najbardziej tak. Wtedy przydatny jest wóz asenizacyjny. Jeśli natomiast biogazownia wyposażona jest w system separacji masy pofermentacyjnej - według danych w Polsce będą powstawały takie projekty, które mają założoną w swojej technologii prasę odwadniającą - wówczas taka instalacja produkuje frakcję ciekłą, która zawiera 2-3 proc. suchej masy i stałą z ok. 30 proc. sm. Ta pierwsza ma być wykorzystywana do rozcieńczania wsadu, w celu zmniejszenia zapotrzebowania instalacji na wodę, a nadwyżka może być stosowana do nawadniania, czy nawożenia pól. Frakcję stałą można natomiast aplikować na pole za pomocą rozrzutników do obornika. Jest też pomysł aby ją suszyć i granulować.

Farmer: Czy poferment należy wymieszać z glebą po aplikacji?

MS: Jak najbardziej tak. Masa pofermentacyjna, jak już wcześniej nadmieniono zawiera znaczne ilości azotu w formie amonowej, jednocześnie masa ta charakteryzuje się wysokim pH. Jeśli waha się ono w granicach 7, wówczas azot pozostaje w formie amonowej, ale jeżeli pH zwiększa się do 8 - to następuje możliwość ulatniania się amoniaku. Aby zapobiec stratom azotu w postaci amoniaku musi być ona natychmiast wymieszana z glebą.

Farmer: Kiedy można stosować masę pofermentacyjną?

MS: Póki co nie mamy zaleceń agrotechnicznych co do terminu stosowania masy pofermentacyjnej. Jeśli będzie wdrożony projekt ustawy o nawozach i nawożeniu, która wprowadza pojęcie produktu pofermentacyjnego, wtedy zalecenia dla pofermentu będą identyczne, jak dla nawozów naturalnych. Ogólnie przyjmuje się, że masa pofermentacyjna może być stosowana na polach od 1 marca do 30 listopada.

Farmer: W jaki sposób ustalamy dawki masy pofermentacyjnej.

MS: Na dzień dzisiejszy nie mamy też zaleceń nawozowych odnośnie ustalania dawek masy pofermentacyjnej. Przyjmuje się, że dawki te ustalane są na zasadach analogicznych do nawozów naturalnych tzn. w oparciu o zawartość azotu. Przyjmuje się, że maksymalna dawka azotu powinna wynosić 170 kgN/ha.