Jak podano w raporcie III kwartał 2022 roku to okres wysokiej zmienności na rynku walutowym, którą generowały: utrzymujące się napięcia geopolityczne, wojna w Ukrainie oraz duża niepewność co do tempa i zakresu zacieśniania polityki pieniężnej w USA, UE i w Polsce, a także kształtowanie się aktywności gospodarczej w skali całego świata.

Rynek nawozów

- Ceny nawozów saletrzanych w III kwartale 2022 roku kształtowały się na dużo wyższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Średnia cena saletry amonowej (AN) na rynku francuskim osiągnęła poziom 891 EUR/t i była wyższa o 124% r/r. Znaczny wzrost cen (o 157% r/r) do średniego poziomu blisko 763 EUR/t CIF Inland odnotowano dla saletrzaku (CAN) na rynku niemieckim. Głównym powodem utrzymujących się w tym okresie wysokich cen była kontynuacja obserwowanego w I półroczu 2022 roku wzrostu cen gazu ziemnego, wynikającego głównie ze skutków agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Miało to istotny wpływ na pogorszenie sfery kosztowej produkcji nawozów. Negatywnym skutkiem utrzymujących się wysokich cen gazu było również odnotowanie wyłączeń wielu instalacji produkcyjnych nawozów zarówno w kraju, jak i w całej UE. Niektórzy z producentów chcąc kontynuować produkcję i dostawy nawozów na rynek UE starali się niwelować drastyczny wzrost kosztów produkcji poprzez pozyskiwanie tańszego amoniaku z rynków pozaeuropejskich. Utrzymująca się w konsekwencji ograniczeń produkcyjnych słaba dostępność nawozów saletrzanych oraz polityka handlowa niektórych graczy rynkowych sprawiła, że zwłaszcza na przełomie sierpnia i września ceny nawozów saletrzanych gwałtownie wzrosły – czytamy w raporcie.

Jak podano dalej w raporcie opublikowanym na stronie spółki 9 listopada 2022 r., prognozy rynkowe nie dają podstaw do stwierdzenia, że sytuacja w segmencie nawozowym w perspektywie najbliższych miesięcy ulegnie istotnej zmianie.

- Destabilizujący wpływ na rozwój sytuacji w tym segmencie rynku wciąż będzie miała przedłużająca się wojna w Ukrainie, która będzie wpływała na utrzymywanie się wysokich cen surowców, głównie gazu ziemnego. To właśnie czynnik cenowy będzie głównym powodem, dla którego sektor rolny oczekując poprawy sytuacji i dalszych korekt cen będzie odkładał w czasie zakupy nawozów pod przyszłe aplikacje. Negatywną konsekwencją tego zjawiska może być kolejny z rzędu bardzo dynamiczny i gwałtowny rozkład popytu, szczególnie w okresie poprzedzającym aplikacje wiosenne, oraz obserwowany już od pewnego czasu trend poszukiwania oszczędności w produkcji rolnej, co skutkuje mniejszym zapotrzebowaniem na nawozy saletrzane – wynika z danych opublikowanych wówczas przez Grupę Azoty.

Jakie przychody segmentu agro?

Okazuje się, że w III kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży w Segmencie Agro wyniosły 3 944 971 tys. PLN i stanowiły 62,5% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty.

- W porównaniu do III kwartału 2021 roku poziom przychodów uległ zwiększeniu o 87,0%, przy jednoczesnym zwiększonym udziale segmentu w przychodach ogółem Grupy o 8,2 pp. Na działalności Segmentu Agro odnotowano stratę na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 25 819 tys. PLN oraz dodatni wynik EBITDA. Sprzedaż na rynku krajowym stanowiła 70% łącznej sprzedaży produktów segmentu – podano.

Źródło: Grupa Azoty
Źródło: Grupa Azoty

Źródło: Grupa Azoty
Źródło: Grupa Azoty

Czy będzie nowy cennik?

Jak napisała z kolei w styczniu 2023 r. w komunikacie prasowym Grupa Azoty, w pierwszym tygodniu lutego, przed rozpoczęciem sezonu aplikacyjnego, przedstawi ona nową ofertę nawozową, uwzględniającą aktualną sytuację na rynku surowców.

- Ceny oferowanych produktów kształtowane są na podstawie bieżących analiz i szczegółowych kalkulacji m.in. całkowitych kosztów produkcji, które nadal podlegają dużym wahaniom rynkowym. Na koszty produkcji nawozów mają aktualnie duży wpływ - poza zmienną ceną gazu - również inne czynniki m.in. znaczące wzrosty r/r ceny energii elektrycznej, węgla, fosforytów i soli potasowej – podano w komunikacie.

Czy można spodziewać się spadków cen nawozów, tak jak ma to miejsce na świecie?