Jest bardzo obszerny. My poniżej skupiamy się na jego najważniejszych aspektach. Przygotowujemy jeszcze bardziej szczegółowy tekst z konferencji, gdzie został upubliczniony komunikat. Artykuł pojawi się wkrótce na farmer.pl. Tymczasem w skrócie podajemy jak Komisja Europejska przedstawia m.in. krajowe działania:

  • Komisja zwraca uwagę, że państwa członkowskie mogą nadać priorytet i nieprzerwany dostęp do gazu ziemnego dla producentów nawozów w ich krajowych planach operacyjno-ratowniczych na wypadek racjonowania gazu, zgodnie z Komunikatem Komisji „Oszczędzaj gaz na bezpieczną zimę”.
  • Zmieniono tymczasowe ramy kryzysowe dotyczące pomocy państwa, które umożliwiają wsparcie dla rolników i producentów nawozów. Organy publiczne mogą na przykład dokonać zakupu nawozów i oferować je rolnikom po niższych cenach. Państwa członkowskie mogłyby również zapewnić dystrybucję nawozów wśród rolników w rozsądny i niedyskryminujący sposób.
  • Komisja rozważy również wdrożenie nadzwyczajnych środków finansowanych z rezerwy WPR w 2023 r., przy czym dla rolników najbardziej dotkniętych wysokimi kosztami nakładów będzie dostępnych do 450 mln euro.
  • Jako kluczowi uczestnicy sektora spożywczego producenci nawozów mogą być traktowani priorytetowo pod względem stałego i niezakłóconego dostępu do gazu ziemnego w przypadku racjonowania.
  • Dwa tygodnie temu, 28 października, Komisja podwyższyła pułapy pomocy publicznej dla rolników. Zwiększono elastyczność i możliwości wsparcia dla firm dotkniętych rosnącymi kosztami energii, takich jak producenci nawozów.
  • Komisja zbada i omówi z państwami członkowskimi, jak najlepiej wykorzystać Krajowe Plany Strategiczne dla WPR w celu rozwiązania problemu nawozowego.
  • Komisja podejmie kroki w celu poprawy przejrzystości rynku nawozów poprzez utworzenie nowego obserwatorium rynku, które ma powstać w 2023 r., oraz organizowanie regularnych konsultacji z zainteresowanymi stronami w ramach grupy eksperckiej Europejskiego Mechanizmu Bezpieczeństwa Żywnościowego i Kryzysowego (EFSCM).
  • Komisja będzie promować wsparcie dywersyfikacji importu w celu zmniejszenia zależności od Rosji.
  • Komisja przyjmie plan działania dotyczący zintegrowanego zarządzania składnikami odżywczymi w pierwszym kwartale 2023 r.

Na arenie międzynarodowej Komisja planuje:
- kontynuować współpracę z państwami członkowskimi i europejskimi instytucjami finansowymi,
- kontynuować współpracę z państwami członkowskimi, Ukrainą, Mołdawią i zainteresowanymi stronami w celu zwiększenia zdolności szlaków solidarności UE-Ukraina.
- współpracować z wybranymi krajami partnerskimi UE, w tym poprzez Global Fertilizers Challenge, aby zmniejszyć ich uzależnienie i zużycie od importu nawozów mineralnych poprzez zastosowanie efektywnego i zrównoważonego rolnictwa praktyki i alternatywy oparte na zrównoważonym zarządzaniu żyznością gleby.
- poprawić przejrzystość globalnego rynku nawozów, przyczyniając się do odpowiednich międzynarodowe inicjatywy dotyczące nawozów.

Jak wygląda obecnie rynek nawozów?

Te dane również zostały podane przez KE. - Nielegalna i nieuzasadniona inwazja Rosji na Ukrainę miała znaczący negatywny wpływ na i tak już bardzo napięte światowe rynki nawozów. To ujawniło słabości ze względu na zależność od kilku globalnych dostawców. Rosja, która w 2020 roku eksportowała około 15 proc. nawozów na świecie, nałożyła ograniczenia na własny eksport żywności i nawozów obniżając światową podaż i podnosząc ceny. Niedobór i wysokie ceny nawozów pogłębiają kryzys bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. UE ma zintensyfikował swoje wysiłki w celu rozwiązania problemu globalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego i złagodzenia skutków żywności kryzys w krajach podatnych na zagrożenia dzięki szybkiemu i wszechstronnemu zespołowi europejskiemu – podano w komunikacie.

Jak podano, szczególnie kraje o niskich i średnich dochodach, ponoszą ciężar problemów na tym rynku.

- Globalny niedobór nawozów spowodowany jest przede wszystkim wysoką ceną gazu ziemnego niezbędne do produkcji nawozów azotowych. Europa ma ważny przemysł nawozowy, ale jest uzależniony od importu gazu ziemnego oraz importu fosforanów i potażu. Latem 2022 r. gaz stanowił aż 90% zmiennej kosztu produkcji amoniaku w UE (amoniak jest półproduktem) – podaje KE.

Jak na komunikat zareagowali rolnicy?

- Rozczarowanie jest równie wielkie jak oczekiwania: komunikat ten nie dostarczył krótkoterminowych odpowiedzi dla rolników- podała na Twitterze Copa-Cogeca.