Przystępując do nawożenia kukurydzy, należy mieć na uwadze, że zalicza się ona do roślin charakteryzujących się wysoką produkcją biomasy o dużej koncentracji składników pokarmowych. Dlatego do realizacji swojego potencjału plonotwórczego, tj. do uzyskania maksymalnego plonu ziarna w danych warunkach siedliskowych, potrzebuje pokrycia wysokiego zapotrzebowania na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, które są pobierane w całym okresie wegetacji. Niemniej jednak ich rola w prawidłowym rozwoju roślin, jak i w kształtowaniu poszczególnych elementów struktury plonu jest zmienna w poszczególnych fazach (stadiach) rozwojowych.

Okresy krytycznego zapotrzebowania

W przypadku fosforu krytyczne okresy zapotrzebowania na ten pierwiastek przypadają zwłaszcza na początkową fazę wzrostu (od wschodów do stadium BBCH 14-15) oraz fazę kwitnienia i nalewania ziarna (tab. 2). Dobre odżywienie roślin fosforem w pierwszym krytycznym terminie, w którym to kształtuje się potencjał plonotwórczy, przejawia się m.in. korzystnym wpływem na rozwój systemu korzeniowego, pobieranie innych składników pokarmowych (w tym azotu) oraz wzrostem ich odporności na stresy biotyczne (choroby) i abiotyczne (niskie temperatury, niedobór wody) (...).