ZA w Tarnowie-Mościcach opublikowały 28 czerwca prospekt emisyjny związany z emisją do ponad 29 mln akcji serii C w drodze oferty z prawem poboru oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, cena emisyjna oraz parytet prawa poboru zostanie podany do publicznej informacji 4 lipca. Dzień prawa poboru został z kolei ustalony na 8 lipca.

15 czerwca Zakłady ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 66 proc. akcji spółki ZCh Police po cenie 11,5 zł za jedna akcję. Minimalny próg powodzenia wezwania to 51 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 6 lipca, a zakończą 16 sierpnia o godzinie 16:00.

- Podstawowym celem jaki chcemy osiągnąć przejmując kontrolny pakiet Polic, jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej powiększonej Grupy Azoty Tarnów w sektorze nawozów mineralnych w wyniku znaczącego zwiększenia skali działalności oraz dywersyfikacji oferty produktowej. Planowane przejęcie wpisuje się w strategię Grupy z uwagi na zwiększenie zdolności produkcyjnych nawozów mineralnych, ale także poprzez pełne zabezpieczenie produkcji amoniaku na potrzeby Grupy, rozwinięcie sieci dystrybucyjnej oraz optymalizację struktury kosztowej, w tym dotyczącej zaopatrzenia w surowce takie jak gaz ziemny - dodaje Marciniak.