Wiosną 2008 roku Zakłady Azotowe „Puławy” SA rozpoczęły międzynarodowy projekt badawczy pod nazwą „Mega Projekt” dotyczący nowych nawozów z dodatkiem siarki. Założeniem 5-letniego projektu badawczego jest ocena efektów nawożenia roślin ozimych (pszenica i rzepak) i jarych (kukurydza) stałymi i płynnymi nawozami azotowymi z siarką stosowanymi w różnych stadiach rozwojowych roślin. Ustalona i wprowadzona jednolita metodyka badań na obszarze Polski, Czech i Niemiec pozwoli na wspólną ocenę wyników badań i sformułowanie łącznych wniosków.

Koordynatorem naukowym Mega Projektu jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. W projekt zaangażowane są również Instytut Nawozów Sztucznych z Puław, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ze Szczecina, Instytut Praski z Czech, Instytut Naukowy z Meklemburgii oraz partnerzy handlowi tacy jak Unibaltic Agro ze Szczecina, Agro CS z Czeskich Skalic oraz Agro Baltic z Rostocka.

IUNG-PIB w Puławach od kilku lat prowadzi badania nad porównaniem efektywności działania nawozów stałych i płynnych bez dodatku i z dodatkiem siarki w uprawach roślin zbożowych i rzepaku. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepsze efekty produkcyjne uzyskiwano na obiektach nawożonych nawozami z dodatkiem siarki, natomiast w przypadku nawozów bez dodatku siarki najkorzystniejsze efekty plonotwórcze uzyskiwano na obiektach nawożonych roztworem saletrzano-mocznikowym. Przeprowadzone badania wykazały także korzystny wpływ nawozów zawierających siarkę na cechy jakościowe ziarna zbóż a przede wszystkim na większą zawartość glutenu – ocenia doc. dr. hab. Janusz Igras z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB w Puławach.

Cieszę się, że wnioski płynące z badań potwierdzają trafność podejmowanych przez nas decyzji inwestycyjnych. O realizacji tych projektów zadecydują ostatecznie nasi akcjonariusze na poniedziałkowym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie stosownych uchwał umożliwiłoby nam kontynuację realizacji przyjętej strategii w obszarze rozwoju portfela produktowego – komentuje Paweł Jarczewski, prezes zarządu Z A „Puławy”.

W związku z rozszerzeniem asortymentu sprzedawanych nawozów, Z A "Puławy" planują rozbudowę fabryki. Produkcja nowego typu nawozów prowadzona będzie na terenie Specjalnej Starachowickiej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Puławy. Planowana wielkość produkcji to około 350 000 ton rocznie, natomiast dodatkowe przychody z tego tytułu szacowane są na poziomie 200 - 300 mln PLN/rok. Koszt budowy instalacji do wytwarzania nawozów stałych sięgnie 96,5 mln PLN, natomiast płynnych 69,5 mln PLN.

Źródło: farmer.pl