O nowym zaktualizowanym programie azotanowym pisaliśmy często w lutym po tym jak weszło w życie nowe Rozporządzenie.

Następnie obserwowaliśmy jak nowe przepisy współgrają z praktyką, pogodą i potrzebą nawożenia głównie ozimin.

 


Ten sezon pokazał, że wprowadzone zmiany związane z elastycznym stosowaniem azotu nie do końca współgrają z warunkami polowymi. Kolejne sezony mogą obnażać dalsze problemy w tym zakresie.

Gminy zamiast powiatów?

W związku z powyższym, dostrzegając kolejne kontrowersje Zachodniopomorska Izba Rolnicza wnioskowała do Ministerstwa Infrastruktury o zmiany sposobu określania daty przejścia średniej dobowej temperatury przez próg 3°C oraz 5°C polegającej na ustalaniu tego progu na poziomie gmin, a nie powiatów.

Jakie stanowisko zajęło w tej sprawie Ministerstwo Infrastruktury?

Jak czytamy w uzasadnieniu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (zwanego dalej Programem)
wprowadziło możliwość wcześniejszego wiosennego stosowania nawozów, jeżeli warunki pogodowe będą wskazywać na rozpoczęcie wegetacji, tzn. gdy dla roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza przejdzie przez próg 3°C, a dla pozostałych upraw średnia dobowa temperatura powietrza przejdzie przez próg 5ºC. Datę przejścia średniej dobowej
temperatury powietrza przez próg 3°C i 5°C określa dla terenu powiatu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Uznaje się, że chwilą przejścia przez próg 3°C lub 5°C jest osiągnięcie tego kryterium na obszarze stanowiącym 95% powierzchni danego powiatu.

Zbyt mała liczba stacji meteorologicznych

Jak podaje dalej w swoim stanowisko Ministerstwo:

- Należy wyjaśnić, że do ustalenia daty przejścia przez próg 3°C i 5°C wykorzystywana jest sieć stacji meteorologicznych państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej złożona z 924 stacji, z których 266 służy do pomiaru temperatury powietrza. Liczebność stacji meteorologicznych i ich rozmieszczenie uniemożliwiają prezentowanie wyników analiz
z dokładnością większą niż poziom powiatu.

Zmiany możliwe za 4 lata

Zgłoszenie zmian dopiero będzie możliwe po upływie 4 lat od opublikowania Rozporządzenia. 

- Jednocześnie należy zaznaczyć, że nadrzędnym celem Programu jest zmniejszenie stężenia azotanów w wodach podziemnych i powierzchniowych, a podstawą do zmiany działań są wyniki monitoringu wód prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Program podlega przeglądowi i ewentualnej aktualizacji co 4 lata - podało Ministerstwo.