Projekt zmian dotyczy Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku. Wprowadza on między innymi nową definicję produktu biogazowego: mianem takim określa się substancje będące produktem ubocznym procesu otrzymywania biogazu z:

  • surowców rolniczych;
  • produktów ubocznych produkcji zwierzęcej (płynne lub stałe odchody zwierzęce);
  • produktów ubocznych powstających przy przetwórstwie produktów pochodzenia rolniczego;
  • biomasy leśnej, biomasy roślinnej zebranej z terenów nie będących obszarami rolniczymi lub leśnymi.

Tym samym nie będzie możliwe zastosowanie produktów takich jak surowce pochodzące z oczyszczalni ścieków czy składowisk śmieci.

Jednocześnie projekt zmian przewiduje liberalizację przepisów dotyczących przechowywania gnojówki i gnojowicy, a także płynnych pozostałości po produkcji biogazu. Ustawa proponuje, by substancje te przechowywane były w zbiornikach o nieprzepuszczalnym dnie i ścianach, jednak pokrywa zbiornika nie musi zachowywać szczelności: może być wykonana z folii, trocin, słomy czy torfu.

Inne zmiany przewidywane w ustawie, to możliwość przeznaczenia całej produkowanej na fermie gnojówki bądź gnojowicy do produkcji biogazu i zwolnienie ferm ze sporządzenia planu nawozowego, jeżeli w całości zbywają one nawozy naturalne producentom biogazu (lub same wykorzystują je w tego typu produkcji).