• Z tego tekstu dowiesz się: 
  • Kto czuwa nad importem nawozów
  • Jakie warunki muszą spełniać nawozy, by zostać wprowadzone do obrotu
  • Jak wyglądają kontrole nawozów

Rynek nawozów. Radzimy, jak rozpoznać te najlepsze

W Polsce nadrzędnym aktem prawnym określającym zasady wprowadzenia do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin jest ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

W niej czytamy, że nawozy i środki wspomagające uprawę muszą uzyskać pozwolenie wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warto jednak wiedzieć, że bez uzyskania takiego pozwolenia można pewną gamę produktów wprowadzić na rynek na nieco innych zasadach. Tu furtka otwiera się szerzej np. dla wapna nawozowego. Nie oznacza to jednak, że wapno może być wprowadzone bez żadnej kontroli. Nad tym czuwa rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczący sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych oraz typów wapna.

Czytaj też:

Komisja zaakceptowała dopłaty do zbóż. Wyjaśniamy, o które chodzi

Wymogi bioasekuracji. Zagraniczne media zwracają uwagę na ryzyko

Kolejny rekord cen tuczników. Pękła bariera 11 zł za klasę E!

Bez takowego pozwolenia można także wprowadzić nawozy i środki wspomagające uprawę roślin, które są dopuszczone w innym państwie członkowskim UE lub w Turcji.

Tylko produkty nawozowe z oznaczeniem CE

Warto mieć świadomość, że w połowie lata roku 2022r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie z dnia 16 lipca 2022r. nr 2019/1009 na mocy, którego mogą być wprowadzone na rynek nowe produkty nawozowe. Według tych przepisów obecnie na rynek mogą trafiać tylko produkty, które posiadają oznakowane CE. Znak ten jest zgodny z rozporządzeniem nr 765/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzenie produktów do obrotu.

W tym akcie prawnym, są między innymi ustanowione obowiązki mówiące o konieczności podawania informacji o wymaganej zawartości składników pokarmowych, zanieczyszczeń metalami ciężkimi oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Informacje te muszą być umieszczane na etykiecie lub opakowaniu, ewentualnie w dokumentach jeśli produkt sprzedawany jest luzem.

Rozporządzenie to podzieliło także nawozy na pewne grupy co przedstawia grafika poniżej.

Opracowanie: WIORIN Katowice
Opracowanie: WIORIN Katowice

Oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami są sprawdzane podczas kontroli np. przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN).

Kontrole wykazały wiele nieprawidłowości

Jak poinformowano w posterze przedstawionym przez WIORIN Katowice na tegorocznej sesji IOR-PIB w Poznaniu tylko w roku 2021 w całej Polsce skontrolowano 152 podmioty. W 28 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości.

W roku 2021 skontrolowano 342 partie rożnych produktów nawozowych o łącznej masie ponad 27 tys. ton. Nieprawidłowości stwierdzono w ponad 800 tonach, co stanowiło niespełna 3 % masy wszystkich skontrolowanych produktów. Najwięcej nieprawidłowości wykazały kontrole podłoży pod uprawy, a następnie w grupie środków wspomagających uprawę.

Kontrole nawozów azotowych

Szczególnej kontroli podlegają nawozy zawierające powyżej 28 % masowych azotu w przeliczeniu na azotan amonu. Poza produkcją nawozów azotan amonu jest wykorzystywany do produkcji materiałów wybuchowych. Z tego względu nawozy te, przed wprowadzeniem do obrotu, muszą być poddawane testowi odporności na detonację. Nawozy te mogą zostać wprowadzone do obrotu tylko w postaci opakowanej. W 2022 r. skontrolowano 25 partii nawozów tego typu (ponad 1900 t). Nieprawidłowości stwierdzono tylko w 1 partii o masie 3 t.

W latach 2021-2022 w woj. śląskim pobrano 20 prób różnych produktów nawozowych, z czego 11 u producentów. 5 prób nie spełniło wymagań deklarowanych przez producentów.

WIORiN zapowiada dalsze kontrole

Co ciekawe, w 2022 roku wykonano 207 kontroli i stwierdzono nieprawidłowości w 29 przypadkach, gdzie w aż 8 przypadkach okazało się, że produkty zostały wprowadzone na rynek bez wymaganego pozwolenia.

Jak czytamy w opracowaniu przygotowanym na sesje IOR przez Teresę Król oraz Anetę Lubiecką-Dudek z WIORiN Katowice, wyniki kontroli z ostatnich lat pokazują, że w pierwszej kolejności należy kontrolować producentów produktów nawozowych. Na 2023 r. w samym woj. śląskim zaplanowano 90 kontroli, z czego 60% wykonanych będzie u producentów. Kontrole będą obejmować oznakowanie produktów zgodne z obowiązującym prawem oraz sprawdzenie jakości poprzez pobieranie prób do badań laboratoryjnych.