Aby oszacować wielkość pierwszej dawki azotu, należy określić stan plantacji żyta po zimie oraz ilość pędów na jednostce powierzchni. Aby wykonać to precyzyjnie będzie potrzebna ramka o powierzchni np. 0,25 m , (długość każdego boku to 50 cm), którą możemy wykonać szybko we własnym zakresie, wykorzystując do tego np. drut aluminiowy. Do wykonania pomiaru wybieramy miejsca reprezentatywne dla całego pola. Pomiaru dokonujemy w kilku miejsca każdorazowo licząc pędy znajdujące się wewnątrz ramki. Uzyskany wyniki z ramki o powierzchni 0,25 m mnożymy przez 4, dzięki czemu uzyskamy średnią obsadę pędów na 1 m . Wszystkie wyniki z dokonanych pomiarów należy zsumować a uzyskany wynik podzielić przez ilość pomiarów, uzyskując w ten sposób średnią obsadę pędów na jednostce powierzchni - podają przedstawiciele firmy.

Od wyniku, które zostaną uzyskane w trakcie pomiaru będzie uzależniona wielkość pierwszej dawki nawożenia azotowego, która ma na celu między innymi utrzymać krzewienie roślin oraz zapewnić wysoką liczbę ziaren jednego kłosa. Zdaniem KWS Lochow słabe rozkrzewienia 1-2 pędów na roślinie (obsada pędów poniżej 700 szt./m²), późny termin siewu około 70 kg/N/ha w czystym składniku, średnie rozkrzewienie 3-4 pędy na roślinie (obsada pędów 700-900 szt./m²) około 50-60 kg/N/ha w czystym składniku, a silne rozkrzewienie 4-6 (lub więcej) pędów na roślinie (obsada powyżej 1000 szt./m²) około 40-50 kg/N/ha w czystym składniku.

Jak przekonują eksperci firmy dodatkowo plantację należy zasilić magnezem w ilości 20-30 kg/ha oraz siarką w ilości 15-20 kg/ha. Dostarczenie magnezu i siarki zwiększa efektywności działania nawozu azotowego w uprawach zbóż. Nawożenie Mg i S można pominąć lub ograniczyć jeżeli powyższe składniki zostały dostarczone wraz z innymi nawozami.

Drugą dawkę azotu aplikujemy w fazie BBCH 31-32 (pomiędzy pierwszym a drugim kolankiem) wysokości 50-70 kg N/ha w czystym składniku. Na glebach lekkich lub w terenach, gdzie występują częste, późnowiosenne susze drugą dawkę azotu należy przyśpieszyć i podać ją w formie amidowej (mocznik), zamykając tym samym nawożenie azotowe na takich stanowiskach. Trzecią dawkę azotu aplikujemy w łanach o bardzo wysokim potencjale plonowania w fazie BBCH 39-49 (pomiędzy ukazaniem się ostatniego liścia, a rozpoczęciem kłoszenia) w wysokości około 40 kg N/ha - podaje firma.