Ograniczenia w stosowaniu nawozów dotyczą tych działek, które są położone są na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. W zależności od sposobu użytkowania gruntu i rodzaju nawozu, na OSN obowiązują następujące terminy ich stosowania:

- na gruntach ornych można stosować nawozy do 15 listopada (termin jest ustalony od 1 marca do 15 listopada). W szczególnych przypadkach termin ten może być wydłużony dotyczy to głównie producentów buraków i kukurydzy, którzy mają zakontraktowany odbiór płodów rolnych po tym terminie.
- od 15 sierpnia na obszarach OSN nie można nawozić łąk i pastwisk płynnymi nawozami naturalnymi (gnojówka i gnojowica). Można je stosować od 1 marca do 15 sierpnia. Ten sam termin dotyczy nawozów mineralnych. Obornik natomiast można stosować: na łąkach od 1 marca do 30 listopada, a na pastwiskach od 1marca do 15 kwietnia i później od 15 października do 30 listopada.

Wykaz aktualnych obszarów, na których należy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych znajduje się na stronach internetowych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Warto sprawdzić czy poszczególnie działki rolne nie leżą na tych obszarach, gdyż z roku na rok zasięg OSN się powiększa. Może zdarzyć się tak, że część działek wchodzących w skład gospodarstwa będzie położonych na OSN, a pozostała część nie.

Dane te można także zweryfikować z aktualnym wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, a dokładniej za pomocą dodatkowej strony przekazywanej łącznie z wnioskiem o przyznanie płatności - INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁEK DEKLAROWANYCH DO PŁATNOŚCI. Wówczas w kolumnie 9 zawarta jest informacje o obszarach specjalnych występujących na danej działce ewidencyjnej. Literka A oznacza obszary OSN. Informacje te powielone są na mapkach w załączniku graficznym, na którym obszar azotanowy jest charakterystycznie oznakowany.

Należy pamiętać, że gospodarowanie na OSN-ach to także obowiązek przestrzegania ustalonego dla tych obszarów Program działań. Każdy rolnik zobowiązany jest prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych, a w szczególności zapisywania wszelkich zabiegów związanych z nawożeniem. Właściciele gospodarstw posiadających powyżej 100 ha zobligowani są gospodarowania według opracowanego co roku planu nawożenia.