PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Nawożenie potasem - aktualny problem polskiego rolnictwa

Autor:

Dodano:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w PuławachPotas jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych roślin, decydujących o ich wzroście, rozwoju i plonowaniu. Ilości potasu pobieranego przez rośliny są podobne, a nawet większe niż azotu. Potas uczestniczy i jest niezastąpiony w wielu procesach życiowych. Jony potasu regulują gospodarkę wodną i transport składników mineralnych, syntezę węglowodanów, kwasów nukleinowych i białek oraz ich przemieszczanie w roślinie. Nawożenie potasem ma zatem szczególne znaczenie dla formowania organów zapasowych: korzeni, bulw, nasion. Dobre zaopatrzenie roślin w potas zwiększa ich odporność na stresy abiotyczne i czynniki chorobotwórcze. W roślinie potas gromadzony jest w soku komórkowym, a zmiany jego stężenia sterują procesami otwierania i zamykania aparatów szparkowych, czym rośliny regulują intensywność parowania i pobierania wody, a w konsekwencji także temperaturę. Rośliny dobrze odżywione potasem zużywają mniej wody na wyprodukowanie jednostki plonu. Są zatem mniej wrażliwe na stres suszy, który w Polsce coraz częściej bywa czynnikiem ograniczającym plonowanie roślin uprawnych. Wyższe ciśnienie osmotyczne w komórkach roślin dobrze odżywionych potasem podnosi ich mrozoodporność, a dzięki grubszym ścianom komórek źdźbła rośliny stają się bardziej odporne na wyleganie. Nawożenie potasem regulując produkcję cukrów, węglowodanów, białek i witamin wpływa pozytywnie na jakość surowców i produktów roślinnych. Poprawia smakowitość, wybarwienie i zapach owoców, zawartość skrobi w bulwach ziemniaków, cukru w korzeniach buraków itp.

Rośliny pobierają duże ilości potasu, ale zapotrzebowanie poszczególnych gatunków roślin jest zróżnicowane. Ilości składnika pobierane przez wybrane rośliny na wyprodukowanie jednostki plonu przedstawia tabela 1. Pobranie wyrażono w formie tlenkowej dla uproszczenia wyliczeń dawek nawozów w dalszej części artykułu. Ostatnia kolumna tabeli przedstawia całkowitą ilość składnika, jaka jest akumulowana w jednostce plonu głównego (np. ziarno zbóż, korzenie buraków) wraz z odpowiednią ilością plonu ubocznego (słoma zbóż, liście buraków). Wartość pobrania całkowitego uwzględnia stosunek masy plonu głównego i ubocznego, dlatego nie jest równa sumie wartości z dwu pierwszych kolumn. Roślinami o największym jednostkowym pobraniu składnika są: rzepak, kukurydza uprawiana na ziarno, rośliny strączkowe. Natomiast zapotrzebowanie roślin na potas w przeliczeniu na jednostki powierzchni pola zależy od poziomu plonowania rośliny. Na przykład z 1 ha pola obsianego kukurydzą, przy plonie ziarna 8 ton, pobranie potasu wynosi 224 kg K2O/ha. W przypadku uprawy pszenicy, przy takim samym plonie ziarna, czyli 8 t/ha, pobranie składnika byłoby równe 136 kg K2O/ha. Rzepak, którego pobranie jednostkowe jest największe plonuje jednak znacznie niżej, a zatem zapotrzebowanie na potas jest odpowiednio mniejsze. Przy plonie 4 t/ha nasion, rzepak potrzebuje ok. 160 kg K2O/ha. Buraki natomiast, które na jednostkę plonu pobierają relatywnie mniej składnika, natomiast produkują duże ilości biomasy, w efekcie potrzebują dużej ilości składnika. Przy plonie 50 ton korzeni (z odpowiednią masą liści), zapotrzebowanie na potas wynosi 325 kg K2O/ha. Wartości w środkowej kolumnie wskazują, że duże ilości potasu są akumulowane w produktach ubocznych roślin. Jeżeli produkty uboczne (słoma zbóż, łodygi kukurydzy uprawianej na ziarno, licie buraków cukrowych) nie są zbierane lecz pozostają na polu, nagromadzony w nich potas jest zawracany do gleby i stanowi źródło składnika dla rośliny następczej. Odpowiednie ilości potasu można wówczas odliczyć od planowanej dawki nawozów potasowych pod roślinę następczą.

W środowisku glebowym potas występuje w różnych formach:

- aktywnej - wolne jony K+ w roztworze glebowym,

- ruchomej - potas zasorbowany na koloidach glebowych, stosunkowo łatwo przechodzący do roztworu glebowego,

- zapasowej - silnie związany z minerałami glebowymi.

Środowisko glebowe jest układem dynamicznym, w którym dokonują się ciągłe przemiany form aktywnych i ruchomych. Rośliny pobierają potas z roztworu glebowego (forma aktywna). Ubytek składnika w wyniku jego pobierania przez rośliny może być uzupełniony poprzez uaktywnienie form ruchomych, a w znacznie dłuższej perspektywie czasu - również z formy zapasowej. Jednak głównym źródłem dopływu składnika przyswajalnego dla roślin (forma aktywna) są nawozy.

Nawożenie mineralne powinno przynajmniej rekompensować odpływ składnika w plonach roślin uprawnych. Zawartość potasu w glebie utrzymuje się wówczas na stałym poziomie. Na glebach średnio zasobnych w potas jest to sytuacja optymalna. Nawożenie dawkami mniejszymi od pobrania przez rośliny lub całkowite zaniechanie nawożenia, prowadzi do wyczerpania składnika z gleb. W Polsce zużycie nawozów potasowych jest znacznie mniejsze niż potrzeby nawożenia i sytuacja taka utrzymuje się już od ponad 20 lat. W końcu lat 80-tych zużycie nawozów potasowych wynosiło ok. 55 kg K2O/ha (rys. 1). Urynkowienie gospodarki i związany z tym duży wzrost cen nawozów spowodował dramatyczny spadek zużycia nawozów. Dawki nawozów potasowych w latach 90-tych wahały się od 15 do 20 kg K2O/ha. W ostatniej dekadzie zauważa się wzrost zużycia nawozów i w ostatnich latach dawki potasu osiągnęły poziom ok. 30 kg K2O/ha. Jest to jednak nadal znacznie poniżej potrzeb nawożenia. Skutkiem tego jest zubożenie gleb w przyswajalny potas.

Aktualnie w kraju ponad 40% użytków rolnych charakteryzuje się niską lub bardzo niską zawartością składnika. Najwięcej (ponad 50%) gleb wyczerpanych z potasu występuje w województwach: mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. Powyżej 40% - w województwach wielkopolskim, lubelskim i podkarpackim. Niedobór potasu jest obecnie jednym z najpoważniejszych czynników ograniczających produkcyjność gleb. Wzrost zużycia nawozów potasowych zauważalny w ostatniej dekadzie jest jednak mniej dynamiczny niż tempo wzrostu zużycia nawozów azotowych. Skutkiem tego jest pogorszenie stosunku potasu do azotu. Na przełomie lat 80. i 90. stosunek N:K wynosił 1:0.8, w ostatnich latach jest to 1:0.4. Zachowanie właściwych relacji obu składników jest bardzo ważne w procesie kształtowania plonu, ponieważ warunkiem efektywnego wykorzystania azotu i jego przetworzenia w białko oraz inne metabolity, jest prawidłowa gospodarka wodna, za którą odpowiedzialny jest potas. Lepsze zaopatrzenie w azot zwiększa z kolei zapotrzebowanie roślin na potas tzn., że stosowanie wyższych dawek nawozów azotowych stymuluje pobieranie większych ilości potasu. Jeśli dostateczne ilości składnika nie są dostarczane w nawozach, rośliny wyczerpują zasoby glebowe, co pogłębia proces zubożenia gleb.

W warunkach braku nawożenia lub stosowania zbyt małych dawek nawozów, na glebach wyczerpanych z potasu niedożywienie roślin objawia się więdnięciem, jasnymi przebarwieniami na brzegach liści, przechodzącymi następnie w nekrozy (rys. 3). Objawy takie występują najwcześniej na liściach najstarszych, ponieważ w warunkach niedostatecznego zaopatrzenia roślin w potas następuje jego przemieszczanie z organów starszych do młodszych, bardziej aktywnych i wymagających większych ilości składnika. Chlorozy i nekrozy liści wskazują na głęboki i długotrwały niedobór pierwiastka w roślinie i są poprzedzone zaburzeniami metabolizmu, które chociaż niewidoczne dla oka jednak rzutują na plonowanie roślin.

W momencie zdiagnozowania objawów niedoboru składnika w roślinach jest już niestety zbyt późno na jakąkolwiek interwencję, ponieważ żywienie roślin potasem odbywa się wyłącznie przez korzeń i nie ma możliwości uzupełnienia niedoborów metodą dokarmiania dolistnego lub w inny sposób. Potas jest pobierany w dużych ilościach w najwcześniejszych fazach rozwoju roślin dlatego przedsiewne nawożenie potasem musi zabezpieczyć rośliny na cały okres ich wegetacji. Dawki nawozów powinny zatem uwzględniać pobranie składnika przez cały okres wegetacji aż do sformowania plonu zbieranego z pola. Całkowite pobranie potasu i równoważną wielkość dawki nawozów oblicza się na podstawie prognozowanego plonu rośliny uprawnej. Mnożąc przewidywany plon (produktu głównego) wyrażony w tonach z 1 ha przez pobranie potasu na 1 tonę plonu głównego z odpowiednią ilością plonu ubocznego wg. tabeli 1, otrzymujemy wartość odpowiadającą pobraniu składnika z powierzchni 1 ha. Na przykład aby zabezpieczyć odpowiednie zaopatrzenie pszenicy, plonującej na poziomie 6 ton ziarna należy dostarczyć 102 kg K2O na 1 ha. Kukurydza produkująca 10 ton ziarna pobiera natomiast ok. 280 kg K2O. Całkowite pobranie z prognozowanym plonem można traktować jako dawkę nawozów potasowych na glebach o średniej zawartości potasu. W takich warunkach nawożenie odpowiadające pobraniu składnika przez rośliny równoważy bilans potasu w glebie, dzięki czemu podtrzymujemy istniejący poziom zasobności gleby. W warunkach gleb ubogich w potas wskazane jest bardziej intensywne nawożenie, które stopniowo zwiększać będzie zasobność gleby aż do poziomu średniego (optymalnego). Zaleca się aby dawki nawozów potasowych na glebach o niskiej zawartości składnika były o 25% większe niż prognozowane pobranie z plonem. Na glebach o bardzo niskiej zawartości K2O, wskazane byłoby zwiększenie dawek nawozów nawet o 50% w stosunku do pobrania. Rozważane sytuacje zakładają, że cały plon (produkty główne i uboczne) jest zbierany z pola. W praktyce zdarza się, że produkty uboczne są przyorywane na polu lub pozostawiane na powierzchni w postaci mulczu. W takiej sytuacji ilość potasu zakumulowanego w produktach ubocznych należy odliczyć od planowanej dawki nawozów potasowych pod roślinę następczą. Na glebach o niskiej lub bardzo niskiej zawartości składnika składniki w pozostawionych produktach ubocznych można potraktować jako nadwyżkę bilansową na poprawę zasobności gleby, wówczas nie musimy zwiększać dawek nawozów mineralnych ponad wyliczone pobranie z plonem. Dawki nawozów potasowych należy odpowiednio zmniejszyć tam gdzie stosowane jest nawożenie organiczne lub naturalne.

Podstawowym i najtańszym źródłem składnika są sole potasowe, a wśród nich najbardziej popularnym nawozem jest chlorek potasu, zawierający 60% K2O, znany na rynku jako sól potasowa. Należy zwrócić uwagę, że pomimo iż w nawozie tym potas występuje w postaci chlorku (KCl), stężenie składnika wyrażane jest w formie tlenkowej. Dzięki temu można łatwo przeliczyć dawki składnika wyrażone w formie tlenkowej na dawki odpowiedniego nawozu. W tym celu zalecaną dawkę składnika dzielimy przez zawartość procentową K2O w konkretnym nawozie i mnożymy przez 100. Na przykład aby zastosować 150 kg K2O/ha musimy wysiać: soli potasowej 60%K2O - 250 kg/ha (co wynika z przeliczenia: 150 kg K2O/ha *100/60% K2O).

Sole potasowe są nawozami łatwo rozpuszczalnymi w wodzie, co oznacza ich dobrą przyswajalność przez rośliny. Stosuje się je przedsiewnie w jednej dawce. Sole można mieszać z superfosfatem i fosforanem amonu, co umożliwia jednoczesny wysiew tych nawozów.

Dr Tamara JadczyszynPodobał się artykuł? Podziel się!

MULTIMEDIA

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)

 • umiemy 2014-07-07 17:52:54
  Jak "umieć" może wyglądać zgoła odwrotnie?
 • mieciuch 2014-06-23 21:31:33
  @rol-nick
  Tak się składa,że umie wygląda to zgoła odwrotnie
 • rol-nick 2014-06-23 11:32:26
  może i razi. Przypomina jednak, że nawożenie potasem jest ważne a nawet niezbędne.

  Mam w ręku próbki gleby z kilkunastu gospodarstw i niestety ale wyniki są zatrważające. pH, K, P, Mg wszytsko na większości działek na poziomie baaaardzo niskim.

  Najciekawsze jest to, ze u rolników do których należą te działki stoi nowy sprzęt z Modernizacji za setki tysięcy PLN a na podwórkach niezłe autka.
  Wszystko pięknie, ładnie i na połysk tylko jakoś na zaopatrzenie "warsztatu pracy" wiecznie nie ma kasy, czasu i co najważniejsze: chęci.
 • rolnik 2014-06-02 09:33:01
  Co w tym złego, że dostarczony przez SKISP?
  Tak dobry artykuł razić może tylko kogoś "odpornego" na wiedzę!
 • mieciuch 2014-03-21 21:08:01
  Artykuł dostarczony przez Stowarzyszenie Konsumentów i Importerów Soli Potasowej
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.249.22
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.