Europosłowie z Komisji Rolnictwa PE opracowali i przyjęli dziś pismo, w którym wskazują KE, że wszystkie nawozy mineralne, z wyjątkiem tych pochodzących z Rosji i Białorusi, powinny nadal być tymczasowo zwolnione z należności celnych przywozowych w celu ustabilizowania ich cen na unijnym rynku.

Eurodeputowani podkreślają, że Rosja nadużywa swojej dominacji w dostawach gazu i używa nawozów jako broni politycznej: - Dalsze stosowanie tych nawozów na wysokim poziomie grozi podsycaniem rosyjskich wysiłków wojennych i wspieraniem innych autokratycznych reżimów - wskazują.

Zaznaczają jednak, że obserwowanego obecnie uzależnienia UE od mineralnych nawozów rosyjskich i białoruskich nie należy jednak zastępować innymi nawozami importowanymi, bowiem zakładane przejście na niskoemisyjny, zrównoważony, organiczny europejski przemysł nawozowy nie powinno być - mimo wszystko - zakłócane tego typu dostawami.

Europosłowie z Komisji Rolnictwa PE wezwali w swojej rezolucji Komisję Europejską do opracowania długoterminowej strategii UE w zakresie nawozów i przedstawienia unijnej strategii dotyczącej zrównoważonych składników odżywczych w glebie do czerwca 2023 r.

Potrzebne są organiczne alternatywy

Biorąc pod uwagę, że unijna rezerwa kryzysowa nie jest wystarczająca, aby poradzić sobie z rosnącymi kosztami nawozów, które w konsekwencji powodują wzrost kosztów produkcji rolnej, europosłowie zaapelowali też do Komisji Europejskiej i krajów UE o mocniejsze wspieranie rolników do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku i pojawienia się alternatyw dla nawozów mineralnych.

- Kolejne cięcia w budżecie wspólnej polityki rolnej (WPR) powinny zostać zrekompensowane w śródokresowym przeglądzie budżetu UE (wieloletnie ramy finansowe), dodają posłowie, argumentując, że UE powinna również szukać innych sposobów finansowania zrównoważonej działalności rolniczej poza WPR.

Nawozy chemiczne trzeba czymś zastąpić

Aby pomóc rozwiązać problem nawozów, posłowie Komisji Rolnictwa PE wezwali kraje UE do dokonania takich zmian w planach strategicznych dla WPR 2023-2027, aby w efekcie te bardziej promowały nawożenie zrównoważone, w tym w większym stopniu organiczne - na przykład poprzez praktyki zawarte w ekoschematach. 

Posłowie domagają się również, aby organiczne alternatywy dla nawozów chemicznych - RENURE ("REcovered Nitrogen from manURE" - RENURE to pojęcie na określenie azotu odzyskiwanego z obornika; to jeden z kierunków rozwoju nowoczesnych zrównoważonych technologii - naukowcy chcą w ten sposób zredukować ilość azotu, który trafia do atmosfery, a przy okazji produkować zrównoważone, organiczne, ciekłe nawozy azotowe) zostały dopuszczone powyżej progu w strefach zagrożonych azotanami na mocy dyrektywy azotanowej 

Omawiany projekt uchwały w sprawie zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów będzie głosowany w lutym na jednej z najbliższych sesji plenarnych PE.

Warto zaznaczyć, że projekt tekstu jest odpowiedzią Parlamentu na komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2022 r. dotyczący niedoboru nawozów, który pogłębiła wojna rosyjska na Ukrainie.