Pierwsza zmiana dotyczy zarówno nawozów naturalnych, jak i organicznych. Od tej pory rolnik będzie musiał stosować nawozy w postaci płynnej jedynie przy użyciu rozlewaczy, deszczowni, wozów asenizacyjnych, a także dodatkowo aplikatorów doglebowych, które są wyposażone w płytki rozbryzgowe lub węże rozlewowe.

Nowością w przepisach jest również zapis stanowiący, że nawozy naturalne stosuje się w odległości co najmniej 1m od brzegów wód płynących graniczących z użytkami zielonymi, 2m od brzegów wód płynących graniczących gruntami ornymi, 2m od brzegów wód stojących o powierzchni poniżej 10 ha graniczących z użytkami rolnymi. Z kolei odległość co najmniej 5m przy nawozach naturalnych obowiązuje od brzegów wód stojących o pow. od 10 do 50 ha, zaś odległość 20m od brzegów wód stojących o powierzchni powyżej 50 ha.