Przez Okręgowe Stacje Chemiczno Rolnicze pH jest oznaczane w roztworze soli obojętnej najczęściej w KCl. Oznaczona wartość jest związana z obecnością jonów wodorowych zawartych w roztworze glebowym i z tymi które łatwo do niego przechodzą z kompleksu sorpcyjnego.

Metoda ta pozwala częściowo uwzględnić w pomiarach również kationy wymienne. Z tego powodu odczyn mierzony w KCl jest zwykle niższy niż odczyn mierzony w wodzie destylowanej i tym samym bardziej precyzyjny.

W analityce laboratoryjnej istnieje również inna metoda pozwalająca jeszcze bardziej szczegółowo zbadać potencjalną kwasowość gleby. Wykonuje się ją działając na próbkę gleby roztworami soli hydrolizującej zasadowo. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się octan wapnia lub sodu. W ten sposób wyznacza się tzw. kwasowość hydrolityczną (Hh).

Wielkość tej kwasowości zależy zarówno od wymiennych jonów H+ i Al3+ , jak też od jonów H+ łatwo dysocjujących grup karboksylowych kwasów próchnicznych. Kwasowość hydrolityczna jest, w praktyce, tożsama z kwasowością całkowitą i zarazem potencjalną.

Parametr ten jest zdecydowanie bardziej precyzyjny w przypadku cięższych gleb, bardziej zasobnych w próchnice, które jednocześnie są bardziej zbuforowane (trudniej u nich o zmianę pH). W nich najczęściej znajduje się wiele naturalnych pokładów zakwaszenia, które ujawniają się w przypadku zachodzących w glebie procesów i przemian.

Praktyczne wykorzystanie oznaczonego parametru kwasowości hydrolitycznej umożliwia bardziej precyzyjne określenie na jego podstawie dawki wapna. Kwasowość wyrażana jest w milimolach H+ na 100 g gleby (mmol(+)/100 g), lub w centymolach ładunku na kg gleby (cmol(+)/kg).
Natomiast dawki nawozów wapniowych na 1 ha gleby najczęściej ustala się wykorzystując poniższe wzory:

CaO= Hh* 0,84 [t/ha]
lub
CaCO3 = Hh * 1,5 [t/ha]

gdzie:
Hh - kwasowość hydrolityczna, cmol(+)/kg gleby
0,84 lub 1,5 - współczynnik wyznaczony na podstawie wielu danych

Kwasowość hydrolityczną wykonują między innymi Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze oraz jednostki naukowo - badawcze zazwyczaj na specjalne życzenie rolnika.

Wysokość opłat pobieranych za zadania wykonywane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze są odgórnie ustalone. Przykładowo podstawowe badanie gleb użytków rolnych (pH, fosfor, potas, magnez) kosztuje 10,67 zł za próbkę. Z tym, że do tego zazwyczaj są doliczane koszty przygotowania próbek do analizy i wówczas oznaczenie tych parametrów kosztuje około 15 zł za próbkę.
Natomiast badanie kwasowości hydrolitycznej to koszt większy i wynosi około za 20 zł za próbkę + plus koszty przygotowania próbki do analizy.