Liczba akcji serii C oferowanych do objęcia wynosi 24 999 023 sztuk a posiadane jednostkowe prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 0,63909279941 akcji serii C. Cena emisyjna akcji oferowanych została ustalona na 24,1 zł, co powoduje, że przy założeniu złożenia przez inwestorów zapisów na wszystkie akcje oferowane łączna wartość oferty wyniesie maksymalnie około 602,5 mln zł. Zgodnie z praktyką rynkową cena emisyjna zawiera dyskonto w stosunku do aktualnej ceny rynkowej.

- Decyzję odnośnie ostatecznej liczby akcji oferowanych i ceny emisyjnej podjęliśmy po przeprowadzeniu konsultacji z naszymi akcjonariuszami, odbyciu licznych spotkań z inwestorami, jak również biorąc pod uwagę ocenę rynku chemicznego oraz obraną i konsekwentnie realizowaną przez naszą Spółkę strategię i zdolność do zrealizowania inwestycji - mówi Jerzy Marciniak, prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. - Zarówno cena emisyjna jak i wielkość emisji została ustalona w oparciu o obiektywne czynniki zewnętrzne oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów - dodaje Jerzy Marciniak.


Spółka ustaliła dwa podstawowe cele przeprowadzanej właśnie emisji akcji z prawem poboru. Pierwszym jest refinansowanie transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji ZCh Police S.A. w drodze wezwania na sprzedaż akcji, które zostało ogłoszone w dn. 15 czerwca br. Drugim celem jest odkupienie od Skarbu Państwa 40,86 proc. akcji ZAK S.A. Po ich nabyciu Spółka będzie posiadać 93,48 proc. głosów na WZA ZAK.

Włączenie ZCh Police w struktury Grupy Azoty Tarnów pozwoli na stworzenie największej w Polsce i liczącej się w Europie grupy chemicznej, która będzie mogła skutecznie konkurować ze światowymi liderami w branży nawozowej. Odkupienie akcji ZAK S.A. od Skarbu Państwa pozwoli uzyskać pełną kontrolę nad spółką i przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększenia skonsolidowanego zysku netto ZAK przypadającego na Azoty Tarnów oraz zwiększenie zdolności kredytowej Grupy Azoty Tarnów.