Chcąc przystąpić do nawożenia zacząć trzeba od sprawdzenia jakie jest zapotrzebowanie pokarmowe roślin uprawianego gatunku, które wylicza się z iloczynu plonu i pobierania jednostkowego azotu.

Zapotrzebowanie pokarmowe ustala się wg wzoru:
PPN=PxNj
gdzie:
PPN–zapotrzebowanie roślin na składnik (kg/ha)
P–plon nasion (t/ha) – przewidywany, realny do osiągnięcia
Nj–jednostkowe pobieranie azotu (kg/t)

Dla oszacowania pierwszej dawki azotu oprócz zapotrzebowania pokarmowego roślin na azot powinniśmy wiedzieć, ile składnika jest w glebie. Informacji takich dostarczą analizy glebowe na zawartość azotu mineralnego (Nmin) w glebie. Znajomość azotu mineralnego jest niezbędna do wyliczenia całkowitej dawki azotu, jaka zastosowana zostanie w danej uprawie i oblicza się ją w pierwszej kolejności.

Dawkę całkowitą azotu ustala się wg wzoru:
DN=(PxNj)-Nmin
gdzie:
DN–całkowita dawka azotu (kg/ha)
P–plon nasion lub ziaren (t/ha)
Nj–jednostkowe pobieranie azotu (kg/t)
Nmin–zawartość azotu mineralnego (kg/ha)

Obliczoną dawkę azotu, należy podzielić. Przyjmuje się, że zboża konsumpcyjne nawozi się trzema dawkami, a paszowe dwoma. Dawki dzielone nawozów azotowych stosuje się w różnych terminach:
2 dawki nawożenia azotem:
I dawka–przed ruszeniem wegetacji (60 proc.);
II dawka–początek strzelania w źdźbło (40 proc.).

3 dawki nawożenia azotem:
I dawka–przed ruszeniem wegetacji (40 proc);
II dawka–początek strzelania w źdźbło–wyczuwalne I kolanko (40 proc.);
III dawka–faza kłoszenia (20 proc.).

Wielkość I dawki azotu kształtuje się w zależności od wariantu dawek dzielonych nawożenia (2 lub 3 dawki).
Ustalając pierwszą dawkę azotu można skorzystać ze wzoru, do którego wstawia się właściwy współczynnik w zależności od ilości stosowanych dawek.

Wzór na pierwszą dawkę nawożenia azotem:
IDN=(PPN x współ.)-Nmin
gdzie:
IDN–pierwsza dawka azotu (kg/ha)
PPN–zapotrzebowanie roślin na składnik (kg/ha)
Współ.–współczynnik (dla 3 dawek to 0,5; dla dwóch dawek to 0,6. Dla plantacji mocno rozkrzewionych od 0,4 do 0,3)
Nmin–zawartość azotu mineralnego (kg/ha)

Ustalając dawki dzielone nawożenia, najpierw oblicza się pierwszą, potem trzecią dawkę, na końcu drugą dawkę azotu.