Na dobre wyniki wpływ miało umocnienie się złotego do euro i dolara amerykańskiego, jak również stabilizacja i ograniczenie zmienności kursów złotówki na rynku walutowym w ostatnim okresie.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów osiągnęła w pierwszym kwartale zysk netto w kwocie ponad 179 mln złotych, natomiast przychody ze sprzedaży przekroczyły kwotę 1,9 mld złotych. W pierwszym kwartale roku ubiegłego zysk netto Grupy wyniósł 90 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży osiągnęły kwotę 1 mld złotych.