• Ekoschemat: Rolnictwo węglowe składa się z 8 punktowanych praktyk.
  • Poszczególnym praktykom przypisano odpowiednią liczbę punktów. 1 pkt = 22,47 EUR* (≈100 zł).
  • Ekoschematy jest dość złożony, ale w praktyce istnieje możliwość wyboru najlepszej opcji dla danego gospodarstwa. Jedną z nich jest: Opracowanie planu nawozowego. 

Rolnik musi przekroczyć tzw. próg wejścia

Jak wiadomo warunkiem wejścia w ten ekoschemat jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która stanowi równowartość punktów, które rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25 % powierzchni UR najwyżej punktowanej praktyki (5pkt/ha). Jak podaje Ministerstwo przykładowo: Gospodarstwo o powierzchni 10 ha UR– musi uzyskać minimalną liczbę punktów 12,5 pkt.

25% * 10 ha =2,5 ha => 2,5 ha * 5 pkt/ha = 12,5 pkt

Realizację tej min. liczby punktów rolnik może osiągnąć poprzez dowolną liczbę praktyk.

Jedną z proponowanych praktyk jest: Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego

Celem jest właściwe zarządzanie nawożeniem dostosowanym do zasobności gleb i potrzeb roślin z wykorzystaniem analizy gleb i systemów wspomagania decyzji w zakresie nawożenia, przyczyni się tez do zmniejszenia zużycia nawozów.

Praktyka ta składa się z dwóch wariantów:
a) wariant podstawowy (bez wapnowania) - 1 pkt
b) lub wariant rozszerzony o wapnowanie - 3 pkt

Oba można realizować na GO oraz TUZ-ach z wyłączeniem powierzchni, do której rolnik ubiega się o płatności w ramach IP lub pierwszej/kolejnej w ramach wariantu Wieloletnie pasy kwietne w ramach DRŚK PS WPR.

Wariant podstawowy (bez wapnowania)

Plan nawozowy:
• określa dawki składników pokarmowych (N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania)
• opracowany przy użyciu narzędzia INTER-NAW lub innego narzędzia służącego opracowaniu planu nawozowego
• sporządzony w oparciu o bilans azotu i chemiczną analizę gleby (P, K i Mg oraz pH) wykonaną w oparciu o próbki gleby w laboratorium wykonującym badania agrochemiczne gleb – analiza gleby jest ważna 4 lata
• opracowany najpóźniej w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności lub do 30 września danego roku (w przypadku upraw ozimych)
• obowiązek prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych.

Wariant z wapnowaniem

Obejmuje te same wymogi, jak w wariancie podstawowym oraz wymogiem jest posiadanie imiennego dokumentu potwierdzającego zakup nawozu wapniowego, w którym wskazano jego ilość; zastosowanie wapnowania na powierzchni gruntów w gospodarstwie o pH niższym lub równym 5,5.

Wcześniejsze dopłaty do wapnowania mogą pokrzyżować plany

Co ważne wsparcie przyznawane jest do działki rolnej raz na 4 lata o ile w terminie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie płatności rolnik nie otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego.

W tym wariancie jest także obowiązek prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych zawierającego informację o zastosowaniu wapnowania.

Czy rolnik może wykonać plan nawozowy sam?

Jak poinformowało Ministerstwo nie ma wymogu, aby plan nawozowy obowiązkowo wykonał doradca rolny. Podobnie jak plan nawożenia azotem (wynikający z programu azotanowego) rolnik może wykonać sam. Może do tego wykorzystać stworzony program INTER-NAW. Wchodząc na stronę IUNG-PIB oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej gdzie widniały linki z możliwością pobrania programu dziś tego uczynić nie możemy. Dostajemy informacje, że obecnie trwają prace techniczne. Oczywiście rolnik może skorzystać z innego programu, tu jednak póki co nie ma ustalonych ograniczeń.

To kiedy należy wykonać ten plan?

W czasie szkolenia w ramach nowych przepisów, które miało miejsce 03 marca br. w Warszawie a organizowane przez Ministerstwo, doradcy pytali czy oby na pewno wszyscy rolnicy są przygotowani do tego by w razie czego wykonywać takie plany nawozowe samodzielnie. W poprzednim okresie programowania w ramach programów rolnośrodowiskowych i wariantu: Rolnictwo zrównoważone funkcjonował obowiązek wykonywania planu nawozowego jednak musiał go wykonać doradca rolnośrodowiskowy. 

Jak podało Ministerstwo ekoschematy to zobowiązania jednoroczne w przeciwieństwie do działań rolnośrodowiskowych, które były planowane i realizowane przez 5 lat. To sprawia, że udział doradcy w ramach ekoschematu nie jest obowiązkowy. 

Kontrowersyjny także stał się dla doradców zapis, że plan nawozowy musi być wykonany na 25 dni przed terminem składania wniosków. Doradcy podważali obecnie sens wykonania w oziminach planu nawozowego, kiedy to większość nawozów została już wysiana na pola. Dopytywali czy wykonany plan nawozowy przed siewem ozimin będzie respektowany? Czy badania wykonane np. latem 2022 w okresie pożniwnym są ważne dla planu nawozowego wykonanego na rok 2023? Według obecnych, sens wykonania badań teraz, wiosną kiedy wegetacja rusza a nawozy są podane mija się z celem. Krąży także informacja, że niestety z tej możliwości będzie można skorzystać tylko w przypadku upraw jarych. Również nad interpretacją tego wariantu będziemy czuwać.