Do kompetencji prezesa zarządu Pawła Jarczewskiego należy m.in. zarządzanie Grupą Kapitałową oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową. Prezes Spółki odpowiedzialny jest również za nadzór nad Centrum Biznesu Agro w Grupie Kapitałowej.


Prezes sprawuje również nadzór nad polityką informacyjną, komunikacją i wizerunkiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu, przekształceniami strukturalno-własnościowymi oraz nad realizacją strategii i polityki personalnej w spółce dominującej i Grupie Kapitałowej. Koordynuje również funkcje audytu wewnętrznego oraz reprezentuje Spółkę wobec jej Akcjonariuszy, organów statutowych, władz i instytucji państwowych i samorządowych.

Andrzej Skolmowski, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse
Odpowiada za formułowanie i realizację strategii funkcjonalnych w nadzorowanych obszarach, przygotowywanie operacyjnych, rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, monitorowanie realizacji planów na poziomie wolumenowym i wartościowym w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej. Wiceprezes Skolmowski sprawuje również nadzór nad finansami, polityką rachunkowości oraz zarządza ryzykiem finansowym i kredytowym w spółce dominującej i Grupie kapitałowej.

Od jego odpowiedzialności należy ponadto nadzór i koordynacja polityki kredytowej, zarządzanie, koordynacja i kontrola procesów planowania, budżetowania i controllingu, koordynacja sprawozdawczości publicznej i raportowanie zarządcze dla organów korporacyjnych spółki, nadzór nad procesami związanymi ze sprzedażą składników majątku finansowego oraz relacjami z inwestorami giełdowymi.

Krzysztof Jałosiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój
Odpowiada m.in. za: formułowanie i realizację strategii przyjętej dla Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej oraz przygotowywanie i wdrażanie wieloletnich planów rozwojowych
i inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Ponadto sprawuje nadzór operacyjny nad Centrum Integracji Surowcowej i Logistyki Morskiej w Grupie Kapitałowej, zarządza rozwojem poszczególnych instalacji i procesów technologicznych oraz inicjuje działania poprawiające ich efektywność a także koordynuje politykę i programy badawczo - rozwojowe i ochronę własności intelektualnej, przemysłowej oraz transfer technologii w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Wiceprezes Jałosiński odpowiedzialny jest także za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty POLICE oraz kierowanie pracami jej zarządu - w ramach pełnionej odrębnie funkcji prezesa zarządu tej spółki.

Marian Rybak, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za inwestycje sprawuje nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych i inicjuje kluczowe projekty inwestycyjne związane z poprawą efektywności w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Ponadto sprawuje nadzór nad procesem wyboru dostawców usług serwisowych oraz kontrolą wykonania budżetu i zakresu rzeczowego poszczególnych projektów inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Wiceprezes Rybak odpowiedzialny jest również za zarządzanie spółką zależną Grupa Azoty PUŁAWY oraz kierowanie pracami jej Zarządu w ramach pełnionej odrębnie funkcji prezesa zarządu tej spółki.

Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne

Odpowiada m.in. za zarządzanie i koordynację integracją procesów produkcyjnych, koordynację planowania remontów i postojów technologicznych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej, sprawuje nadzór nad Centrum Biznesu Syntez Organicznych w Grupie Kapitałowej.

Wiceprezes Szczypiński sprawuje nadzór nad Centrum Biznesu Tworzywa w Grupie Kapitałowej w szczególności w zakresie: kaprolaktamu, poliamidów i compounding oraz rozwój tego obszaru, nadzoruje zakupy strategiczne w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Marek Kapłucha, wiceprezes zarządu odpowiedzialny za obszar zarządzania łańcuchem dostaw odpowiada m.in. za logistykę dostaw surowców, półproduktów i produktów w Grupie kapitałowej oraz formułowanie i realizację przyjętej strategii logistycznej w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Sprawuje nadzór strategiczny i koordynuje integrację surowcową i logistykę morską w Grupie Kapitałowej oraz nad zarządzaniem i optymalizacją gospodarki magazynowej i terminali a także za zarządzanie procesem przepływów surowców i półproduktów w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej.

Artur Kopeć, członek zarządu odpowiedzialny za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska odpowiada między innymi za dialog społeczny w Spółce Dominującej i oraz nadzór nad jego przebiegiem w Grupie Kapitałowej, nadzór nad procesami zapewniającymi bezpieczeństwo techniczne, przeciw-pożarowe i środowiskowe w Spółce Dominującej Grupie Kapitałowej, inicjowanie i wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w zakresie zarządzania infrastrukturą, drogami, usługami laboratoryjnymi i ochroną środowiska. Ponadto odpowiada za współpracę z lokalnymi uczelniami i szkołami oraz nadzoruje działalność sponsoringową.