• Wszyscy mają trudność w uporządkowaniu rynku biopreparatów. Zasypują one rynek i należy się spodziewać, że w kolejnym sezonie ich liczba będzie jeszcze większa.
  • Od 1 grudnia 2022r. IUNG-PIB prowadzi wykaz nawozowych produktów mikrobiologicznych. To tylko jedna z grup dostępnych biopreparatów.

Przez około 3 miesiące od ogłoszenia, że to IUNG-PIB ma prowadzić takie zestawienie na liście zostało wpisanych 88 produktów (stan na 23.03.2023). Przez kolejne miesiące dochodziły nowe pozycje i ostatnia dostępna aktualizacja z 07.06.2023 r. mówi już o 132 produktach. Wkrótce należy się spodziewać ponownej weryfikacji, a w zestawieniu z pewnością pojawią się nowe pozycje.

Zawiły rynek biopreparatów

Rynek biopreparatów trudno usystematyzować. Klaruje się podział umowny, tworzą się nowe nazwy grupy produktów: są biopestycydy, bionawozy, nawozowe produkty mikrobiologiczne, bioinokulanty, biozaprawy i wiele innych. W przypadku typowych biopestycydów sprawa wydaje się być dość dobrze rozpoznana. Są one także uwzględnione w wyszukiwarce środków ochrony roślin jaką prowadzi MRiRW. Obecnie na liście widnieje 49 preparatów tego typu.

Nawozy z biododatkiem

Nad produktami nawozowymi od dawna czuwa z kolei Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu a obecnie także nowe Rozporządzenie z dnia 16 lipca 2022r. nr 2019/1009 na mocy, którego mogą być wprowadzone na rynek nowe produkty nawozowe, które oprócz składników pokarmowych mogą zawierać biododatki. Według tych przepisów na rynek trafiają produkty, które posiadają oznakowane CE.

Mikrobiologiczne produkty nawozowe - definicja

Jest jednak na rynku dostępna szeroka gama produktów mikrobiologicznych zawierających w swym składzie biologiczny czynnik najczęściej szczep bakterii bądź grzybów wykazujący specyficzne właściwości. W swym składzie nie ma ani jednego składnika pokarmowego, więc nie są to typowe nawozy. Są to produkty do aplikacji doglebowej, nalistnej lub biozaprawy. Widnieją na liście także inokulanty, znane producentom rolnym preparaty do zaprawiania poszczególnym szczepem bakterii nasion roślin bobowatych.

W każdym przypadku takie produkty przynajmniej, tak jak zakładają ich producenci, mają za zadanie wspomagać i uzupełniać odżywienie mineralne roślin. Mechanizm działanie tych produktów jest bardzo różny. Jedne produkty zawierają szczep bakterii wolnożyjących, które co do zasady mogą wiązać azot atmosferyczny, inne mikroby np. rozpuszczają związki niedostępne dla roślin i w ten sposób odblokowują naturalne zasoby glebowe. Jeszcze inne poprzez swoiste właściwości działają biostymulująco. Możliwości są bardzo szerokie 

Jak możemy wyczytać w definicji przygotowanej przez IUNG-PIB:

- Nawozowe produkty mikrobiologiczne – to produkty zawierające wyłącznie mikroorganizmy, w tym mikroorganizmy martwe lub nieaktywne, lub konsorcja tych mikroorganizmów oraz substancje stanowiące pożywkę dla tych mikroorganizmów i ich metabolity, a także nieszkodliwe substancje resztkowe z pożywek, które poprawiają aktywność biologiczną gleby lub stymulują procesy odżywiania roślin lub grzybów, a wyłącznym celem ich zastosowania jest poprawa efektywności wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny lub grzyby, ich odporności na stres abiotyczny, ich cech jakościowych lub przyswajalności przez nie składników pokarmowych z form trudno dostępnych w glebie.

Co znajdziemy na liście nawozowych produktów mikrobiologicznych?

Działalność IUNG-PIB w tym zakresie wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. Od tej daty Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi wykaz nawozowych produktów mikrobiologicznych.

Jak czytamy na stronie IUNG-PIB, nawozowy produkt mikrobiologiczny umieszczany jest w wykazie prowadzonym przez Instytut na okres dwóch lat od daty dokonania wpisu do wykazu. Przed upływem terminu ważności wpisu podmiot zgłaszający zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na piśmie o utrzymaniu procesu produkcyjnego oraz zachowaniu deklarowanego składu jakościowego. Brak oświadczenia w terminie skutkuje usunięciem produktu z wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych.

Bardzo często się zdarza, że nawozowe produkty mikrobiologiczne są także dopuszczone do stosowanie w rolnictwie ekologicznych. Nie jest to jednak reguła gdyż istnieje osobny wykaz takich produktów, które podlegają odrębnej procedurze weryfikacji i oceny.