PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Program azotanowy i jego znaczenie dla rolników - cz. 1

Program azotanowy i jego znaczenie dla rolników - cz. 1 Fot. A. Kobus

Autor: Marek Krzysztoforski

Dodano: 08-12-2018 07:20

Tagi:

Ukazało się rozporządzenie w sprawie tzw. programu azotanowego. Nakłada on na większość gospodarstw dodatkowe obowiązki. Wielu rolników nie zapoznało się jeszcze ze zmianami, a nieznajomość przepisów może prowadzić do nałożenia sankcji.Pełna nazwa nowego prawa to Rozporządzenie w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. To akt wykonawczy do Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. (tzw. dyrektywa azotanowa) dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Azot jest łatwo przemieszczającym się pierwiastkiem, a jego podwyższona zawartość w wodzie powoduje, że staje się ona zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Dlatego właśnie wydano dyrektywę azotanową.

Jeden kilogram azotu kosztuje rolnika 2,5- 3,0 zł, ale jego zdolność plonotwórcza to kilkanaście kilogramów ziarna - licząc po 0,65 zł/kg ziarna, otrzymujemy prawie 10 zł. Ucieczka poza pole jednego kilograma azotu kosztuje rolnika prawie 13 zł. Na tym jednak nie koniec. Jeden kilogram azotu może zanieczyścić aż 450 m3 wody.

Najgroźniejsze dla środowiska (chociaż cenne nawozowo) są nawozy naturalne. Azot w nich zawarty może być utracony w trakcie przechowywania, wywożenia w pole i rozrzucania czy rozlewania. Zagrożenie zwiększa się w gospodarstwach dużych. Także nawozy azotowe mineralne stanowią zagrożenie dla wód i w tym przypadku zagrożenie wzrasta w miarę zwiększania intensywności gospodarowania, czyli wraz ze wzrostem dawek azotu.

TERMINOLOGIA

Zanim przejdziemy do prezentacji programu, trzeba wyjaśnić kilka terminów związanych z programem azotanowym. Słowo „nawozy” dotyczy tylko nawozów zawierających azot - mineralnych azotowych, wszystkich odzwierzęcych (obornik, gnojówka, gnojowica, pomiot ptasi) oraz organicznych (komposty, osady ściekowe, odpady produkcji przemysłu spożywczego). Czyli sól potasowa czy superfosfat, które oczywiście są nawozami, nie podlegają regulacjom programu azotanowego.

Pojawia się także określenie „stan średnioroczny zwierząt”. Trzeba odróżnić sztukę fizyczną - czyli np. krowę mleczną od sztuki stanu średniorocznego. Jeżeli krowa fizycznie przebywa w gospodarstwie przez rok, to oznacza, że jest sztuką stanu średniorocznego. A co jeśli przebywa np. pół roku i zostaje sprzedana? Wtedy do obliczeń podajemy ją jako 0,5 sztuki stanu średniorocznego. Konieczne jest to do obliczenia ilości wytworzonego przez taka sztukę nawozu naturalnego.

Aby określić skalę produkcji, używa się jednostki DJP - tzw. dużej jednostki przeliczeniowej. Jest to sztuka stanu średniorocznego o masie ciała 500 kg. Łatwo obliczyć, że średniego kalibru krowa, przebywająca w gospodarstwie cały rok, to właśnie 1 DJP. Ale już tuczniki, rosnące od 30 do 100 kg (średnio 70 kg), stanowią ok. 0,14 DJP - czyli trzeba według obsadzonych całorocznie stanowisk 7 tuczników na 1 DJP.

Obliczenia dla stad są dość skomplikowane, ale na szczęście mamy programy liczące, można także skorzystać z pomocy doradców rolniczych.

CO ZAWIERA PROGRAM AZOTANOWY?

Program kierowany jest do wszystkich rolników, producentów rolnych, osób prowadzących produkcję rolną, w tym działy specjalne, oraz taką działalność, w ramach której przechowywane są odchody zwierzęce (np. rzeźnie, punkty przeładunku zwierząt itp.) lub stosowane nawozy. Zawiera on wymogi, które są obowiązkowe do stosowania we wszystkich wymienionych podmiotach:

wykorzystanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, przykrytych śniegiem;

zasady stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych czy na terenach o dużym nachyleniu, podaje dozwolone odległości, jakie należy zachować przy nawożeniu w pobliżu wód;

określa dozwolone terminy stosowania nawozów naturalnych (czyli pochodzenia odzwierzęcego, jak obornik, gnojowica, gnojówka) oraz azotowych mineralnych;

określa warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz wielkości i pojemności urządzeń do ich przechowywania;

sposób ustalania dawki nawozów, obowiązki dotyczące posiadania planu nawozowego;

w programie wymienione są sposoby obowiązkowego dokumentowania realizacji działań zawartych w programie.

Zgodnie z prawem wymogi tego programu obowiązują w całym kraju od lipca (26.07.) tego roku, z wyjątkiem obowiązków dotyczących sporządzania planu nawozowego w gospodarstwach do tego zobowiązanych, który będzie wymagany od 1 stycznia 2019 r.

Ustanowione zostały także przepisy przejściowe, dotyczące obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych w zależności od wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie: do 31 grudnia 2021 r. - w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk albo chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Pozostałe podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP mają czas na dostosowanie do 31 grudnia 2024 r.

DOKUMENTACJA

Najbardziej powszechna dokumentacja to prowadzenie rejestru stosowania nawozów (zawierających azot). Dotyczy gospodarstw gospodarujących na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujących zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP wg stanu średniorocznego. Zawiera on informacje o:

dacie stosowania nawozu;

rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której jest stosowany nawóz;

rodzaju stosowanego nawozu;

stosowanej dawce nawozu;

terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku stosowania tego nawozu na terenie o dużym nachyleniu.

Gospodarstwa takie nie mogą także przekroczyć maksymalnych dawek nawożenia azotem na hektar (lub ewentualnie przygotować plan nawożenia).

Rozpatrzmy dla przykładu gospodarstwo, które w ubiegłym roku wykazało do płatności bezpośrednich 8 ha UR, nie posiada zwierząt - nie musi więc prowadzić ewidencji. Jeśli jednak w kolejnym roku dodzierżawi ponad dwa hektary, to ewidencję już prowadzić musi. Analogicznie gospodarstwo utrzymujące zwierzęta na małą skalę może przekroczyć poziom 10 DJP i wtedy pojawiają się nowe obowiązki.

Zarówno ARiMR, jak i organy kontrolujące produkcję zwierzęcą są zobowiązane do informowania WIOŚ o liczbie gospodarstw przekraczających wymienione parametry.

KONTROLE I SANKCJE

Kontroli przestrzegania programu azotanowego dokonują pracownicy Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ). Do tej pory kontrolowali głównie największe gospodarstwa, które miały wydane pozwolenia wodno-prawne lub zintegrowane. Obecnie będą pojawiać się także w mniejszych gospodarstwach. Za nieprzestrzeganie przepisów mogą dokonać pouczenia lub nałożyć kary określone w ustawie Prawo wodne. Oprócz nałożenia kary rolnicy są zobowiązani do usunięcia uchybień.

Kontroli dokonują także pracownicy ARiMR. Sprawdzają oni przestrzeganie zasad wzajemnej zgodności (znanej też jako cross-compliance), co jest warunkiem wypłacenia w całości płatności obszarowych. Przestrzeganie spełnienia wymogów programu azotanowego jest elementem wzajemnej zgodności (tzw. SMR1, GAEC1 i 2). Niedostosowanie się do nich skutkuje potrąceniem płatności obszarowych.

Rolnicy pytają, czy nie będzie to podwójne karanie za jedno i to samo wykroczenie przez WIOŚ i ARiMR? Odpowiedź brzmi - za nieprzestrzeganie programu azotanowego karą jest mandat nałożony przez WIOŚ. Agencja natomiast obniża płatności, z tytułu nieprzestrzegania zasad cross-compliance.

W cz. 2 przedstawione zostaną warunki rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu.

Artykuł ukazał się w listopadowym wydaniu miesięcznika "Farmer"Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (22)

 • govegetarian 2018-12-08 22:36:09
  Jasne zatrujcie, zniszczcie środowisko a potem łapy po dopłaty bo "susza" . A skąd ta susza ? Poczytajcie o wpływie hodowli zwierząt na ocieplenie klimatu to wam się oczy otworzą . A wracając do tematu, zatrujcie azotanami wodę , a później dziwcie się , że umieracie na raka . Intensywne rolnictwo będzie katem dla życia na ziemi .
  • Krzysztof 2018-12-09 01:01:10
   Azot jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem na planecie, nie da się go wyeliminować, gdyż nastąpi koniec ludzkości. Nie przez ludzi został umieszczony w atmosferze i daleko ludziom do tego, by zrozumieć jego obieg, a jeszcze dalej do tego, by ludzie mogli decydować o jego ilości w glebie i atmosferze.
   • Krzysztof 2018-12-09 08:21:25
    Dodam, że gdy "biją pioruny" jest wytwarzany azot i razem z deszczem spływa na gleby zaopatrując rośliny właśnie w ten pierwiastek. Azot jest łatwo przemieszczalny i się nie kumuluje w glebie, jest jak przysłowiowa manna z nieba, której nie można było na zapas zgromadzić. Nadto stabilizuje pokłady wody w tej postaci, w jakiej woda występuje na naszej planecie. Radziłbym nie "majstrować" przy azocie!
  • Saletra 2018-12-09 07:21:45
   U nas jedni palą w piecu sklejkami że stolarni, butelkami, oponami pytanie co z tym zrobisz? Tylko nie pisz że są służby od tego bo skoro gnojówka jest dla Ciebie rakotwórcza to co z tym zrobisz?
  • Nie dla niekontrolowanego gnojowicowania 2018-12-09 19:44:03
   Zatruwanie azotem to głównie duże fermy, które co mają zrobić z odpadem (gnojowicą) jak tam jest tyle azotu że nie rozcieńczoną można używać jak roundap 😁 Wreszcie realnie fermy będą musiały gromadzić gnojowicę przez pół roku. Dzięki temu jak szacują specjaliści powinno prawie do minimum zmniejszyć promem nawożenia. Przecież mali rolnicy nie będą kasy wydawać na azot który "ucieknie". Bracia rolnicy powiedzmy głośne nie dla naszych pseudo braci formistów. To oni psują nam opinię.
  • Monika 2019-03-26 12:37:36
   Ty oczywiście, jak i reszta ludzkości, nie ocieplasz klimatu swoimi bąkami i wyziewami nie mówiąc o tym że zapewne jeździsz samochodem. Tak oczywiście wszystkiemu winne są zwierzęta. Włącz myślenie. To nie boli.
 • jab 2018-12-08 21:13:42
  przed unia obornik wywozilem zima na slabsze ziemie i przy lagodnej aurze przeorywalem Wiosna bylo mniej pracy i nerwowki Komu to przeszkadzalo
 • Krzysztof 2018-12-08 19:58:38
  Dlaczego "system położył łapę na azocie"? Azotu jest najwięcej w atmosferze ziemskiej, we wdychanym powietrzu jest go 80%. Bez azotu życie w obecnym kształcie nie powstałoby i by nie istniało. Nauczono się go identyfikować, policzono, że opodatkowanie go da niewyczerpalne źródło pieniędzy, więc na co czekać? Zaczynamy od rolnictwa!
  • Świadomy 2018-12-09 19:37:39
   Nie życzę Ci żeby ktoś z twojej rodziny zachorował na raka jelita lub okrężnicy. WHO udowodniła że jest to choroba która powodowana jest przez jedzenie dużej ilości mięsa (słabej jakości) i picia wody z azotanami. Jak myślisz z kąd azot w wodzie, sam tam wlazł... nie sądzę. Tak że za dużo azotu w wodach jest głównie spowodowane przez nieodpowiednie nawożenie, najczęściej naturalne. Bo po co przestrzegać terminów. Lepiej zimą wywieść gnojowice i obornik na pole. Inną sprawą są duże fermy które nie mają jak zagospodarować odchodów. Wreszcie będzie się trujące fermy ścigać a nie małych rolników, których nie stać na przedawkowanie azotu.
 • luzak 2018-12-08 16:49:34
  Zakaz obowiązuję tylko pól i łąk, proponuje rozwozić po drodze
 • Dariusz 2018-12-08 14:19:29
  Wszystko pięknie i ładnie, wymogi równamy do starej "Łunii" a gdzie równe dopłaty??
  • T.B. 2018-12-08 15:21:29
   Wymagania rosną, koszty środków produkcji rosną, a dopłaty nie są nawet waloryzowane o inflację. O zrównaniu dopłat bezpośrednich możemy zapomnieć.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.170.78.142
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.