W lutym informowaliśmy na portalu farmer.pl o małżeństwie z Hrubieszowa i notorycznym kontrolom mającym miejsce w ich gospodarstwie. Jedna z nich dotyczyła właśnie nieodpowiedniego przechowywania nawozów azotowych - saletry amonowej. W tej sprawie interweniował poseł Grzegorz Wojciechowski, który zwracał uwagę na różnice dotyczące przechowywania nawozów o identycznym składzie, jednak pochodzących od różnych producentów. Po zawiadomieniach rolników, w kwestii ujednolicenia zasad przechowywania nawozów azotowych apelował również KRIR oraz Lubelska Izba Rolnicza.

 

Przechowywanie nawozów – niejednoznaczne zalecenia

Według art. 24. 1. Ustawy o nawozach i nawożeniu

„ Nawozy mineralne, w tym nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”, organiczne, organiczno-mineralne, środki poprawiające właściwości gleby i stymulatory wzrostu, w postaci stałej przechowuje się w opakowaniach jednostkowych, zgodnie z instrukcją ich stosowania i przechowywania. (…) Nawozy w postaci stałej mogą być również przechowywane luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym” – jednak nie ma to zastosowania do saletry amonowej (i innych nawozów zawierających azotan amonowy), w ilości powyżej 28% w przeliczeniu na azot całkowity.

Ustawa odsyła do instrukcji producenta nawozu, jednak w przypadku dwóch krajowych producentów jak podaje KRIR, zasady magazynowania znacznie się różniły. Chodziło m.in. o wymóg przechowywania saletry amonowej w suchych, czystych i wentylowanych budynkach o podłożu izolującym od wilgoci. Niespełnienie wymogu dla wielu kończyło się sankcją nałożoną przez organy kontrolne.

Zmiana dotycząca przechowywania saletry amonowej

27 kwietnia 2023 r. zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Grupy Azoty o wydanie osobnej instrukcji przechowywania nawozów i dostosowania jej do potrzeb i realnych możliwości przeciętnych rolników. Wniosek dotyczył także dopuszczenie przechowywania saletry amonowej na zewnątrz, na paletach, pod okrywą z plandeki.

W odpowiedzi Prezes Zarządu Grupy Azoty Marcin Kowalczyk poinformował, że karta charakterystyki została zmieniona i po zmianie zapisów w Karcie Charakterystyki, Pulan należy przechowywać:

Wymagania względem miejsca:

- Przy składowaniu nawóz należy zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci. Przechowywać na podłożu wykonanym z niepalnych materiałów, na suchej, gładkiej powierzchni pozbawionej kanałów, dziur i zagłębień, gdzie mogłoby dojść do uwięzienia stopionego produktu. Dozwolone jest stosowanie palet drewnianych jako podstaw, w nienagannym stanie, niezanieczyszczonych produktami ropopochodnymi, azotanem amonu.

- Nie przekraczać masy 300 t produktu w stosie. Stosy powinny być oddzielone od siebie, ścian, dachu, źródeł ciepła na odległość minimum I m. Zapewnić dojazd pojazdu do każdego stosu.

-Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ogrzewaniem powyżej 30°C.

Informacje o opakowaniach:

-Nawóz w opakowaniach jednostkowych 30 kg przechowywać w stosach złożonych najwyżej z dwóch palet (składających się max. z 8 warstw każda) oddzielonych odpowiednią przekładką zapobiegającą zsuwaniu palety i uszkodzeniom mechanicznym opakowań.

-Dopuszcza się krótkotrwałe składowanie 3 warstw opakowań elastycznych typu big-bag o masie nie przekraczającej 600 kg — maksymalnie do 6-ciu miesięcy, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w Karcie Charakterystyki. Po tym czasie należy zmienić obciążenie ograniczając liczbę warstw big-bag'ów do 2 sztuk.

Pozostałe wytyczne zalecają także, by nie składować azotanu amonu z innymi nawozami niż saletrzane oraz by przechowywać je z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni oraz źródeł zapłonu. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie 7. Karty Charakterystyki nawozu Pulan.