Od 2003 roku w przedsiębiorstwach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe wprowadzany jest Program Product Stewardship, w Polsce znany pod nazwą „Opieka nad Produktem". ANWIL S.A. wdrożył ten Program w roku 2007 a niedawno otrzymał Certyfikat potwierdzający jego realizację na kolejne trzy lata.

Program „Opieka nad Produktem" zobowiązuje producentów nawozów do podejmowania działań mających na celu zapewnienie, że ich produkty oraz wszelkie surowce niezbędne do ich wytwarzania, materiały pomocnicze i półprodukty, są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego.

Firmy realizujące Program „Opieka nad Produktem" poddawane są co trzy lata audytowi potwierdzającemu stosowanie jego wymagań. ANWIL S.A poddany został po raz kolejny takiemu audytowi w ubiegłym roku i niedawno otrzymał przedłużenie posiadanego Certyfikatu do roku 2014, w zakresie pełnej gamy produktów obszaru nawozów: amoniaku, wody amoniakalnej, kwasu azotowego, saletry amonowej i saletrzaku (CANWILU).

ANWIL S.A. posiada Certyfikat Programu „Opieka nad Produktem" jako jedno z dwu przedsiębiorstw branży azotowej w Polsce.