- Wyniki uważam za satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę trudniejsze warunki na rynkach chemicznych w minionym kwartale i wzrost cen naszych surowców - w tym gazu ziemnego - uważa prezes zarządu, Paweł Jarczewski.

Wzrost kosztów działalności spowodowany przede wszystkim wyższym o prawie 30 proc. kosztem zakupu głównych surowców sprawił, że zysk netto rok do roku był niższy o 65 mln złotych. Jednocześnie jednostka dominująca (Zakłady Azotowe Puławy SA) zanotowała w omawianym kwartale wzrost produkcji niemal wszystkich podstawowych produktów - w tym nawozów o prawie 1/3 (wyjątkiem był kaprolaktam - 93 proc. ubiegłorocznego wolumenu).

W przypadku Segmentu Agro w minionym kwartale nastąpił wzrost przychodów o 12.5 proc. w I kw. r/r.

- To efekt m.in. wyższego poziomu eksportu o +8 pp. i wzrostu wolumenu o 4.2 proc. - zauważa Marek Kapłucha, członek zarządu odpowiedzialny za Pion Handlowy. Przychody Segmentu Agro wyniosły w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 r. 562 mln zł.

W Segmencie Chemia nastąpił nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży (o 3 proc.) przy wzroście rok do roku sprzedaży krajowej i niższym, niż przed rokiem eksporcie. Przychody tego segmentu wyniosły w omawianym kwartale 285 mln zł. W tym Segmencie można zaobserwować spadek cen kaprolaktamu w stosunku do poprzedniego kwartału i perspektywę wzrostu cen melaminy pod koniec bieżącego roku.

Przychody zewnętrzne Segmentu Energetyka zmniejszyły się o 14,1 proc., a przychody zewnętrzne Segmentu Pozostała Działalność wzrosły o 81,3proc. Udział tych segmentów w przychodach ogółem wynosi w obydwu przypadkach po 2,2 proc.

Grupa Zakładów Azotowych Puławy SA realizuje w tym roku rekordowy program inwestycyjny, w ramach którego planowane nakłady wynoszą ponad 360 mln zł.
- To o 100 mln zł więcej, niż w roku obrotowym 2011/12 - podkreśla wiceprezes zarządu Marian Rybak - Biorąc pod uwagę trzy minione lata obrotowe i plan na rok bieżący wydatki inwestycyjne Puław przekroczyły 1 280 mln złotych.

Głównymi zadaniami inwestycyjnymi tego roku są: budowa instalacji odsiarczania spalin (koniec w IV kwartale 2012), budowa stokażu amoniaku (koniec w II połowie 2013), instalacja do produkcji nawozówpłynnych na bazie mocznika i siarczanu amonu (koniec w I połowie 2013), instalacja do produkcji nawozów stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu (koniec II połowa 2014).

Nowym ciekawym projektem jest realizacja instalacji przy biologicznej oczyszczalni ścieków w celu odwodnienia osadu na potrzeby wytwarzania sztucznej gleby do rekultywacji terenów po odwiertach gazu łupkowego. Wartość tej inwestycji to 15,4 mln zł, jej zakończenie planowane jest na przełom II i III kwartału 2014 roku. - Powołaliśmy ostatnio specjalne Konsorcjum, z udziałem kilku placówek naukowych z Lubelszczyzny oraz firmy Kruszywa Niemce, w celu prac nad tym obiecującym pomysłem. To nasz kolejny projekt na styku biznesu i nauki - podkreśla Zenon Pokojski, członek zarządu, odpowiedzialny na strategię i rozwój.

Trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić do końca 2013 roku wykonawcę budowy Elektrowni Puławy - wspólnego projektu Zakładów Azotowych Puławy SA i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

- Zainteresowanie projektem wyraziło dziesięć podmiotów. Są pośród nich potentaci i liderzy w branży energetycznej z całego świata - podkreśla Wojciech Kozak, członek zarządu Puław.