Zdarzało się, że cena tradycyjnego mocznika na początku października zbliżała się nawet do 4 tys. zł/t. Co prawda, od 1 sierpnia 2021 r. weszły w życie przepisy mówiące o zakazie stosowania mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem tego zawierającego inhibitor ureazy albo powłoki biodegradowalne, ale w sprzedaży nadal pozostawał.

Czy mocznik można stosować dolistnie?

Dlatego zapytaliśmy resort rolnictwa wprost czy ten zakaz oznacza, że tradycyjny granulowany mocznik, bez np. inhibitora, można stosować w formie nalistnej (po rozpuszczeniu)? Czy może być stosowany mocznik w formie nie granul, a proszku (bo taką strukturę ma mocznik UFF)?

- Przywołany zakaz stosowania mocznika wynikający z art. 20b ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu(1), dotyczy mocznika stosowanego w formie stałej granulowanej obecnego w nawozach sypkich, natomiast stosowanie mocznika w formie roztworu wodnego lub w mieszaninie z płynnymi nawozami naturalnymi nie zostało objęte tą regulacją – odpowiedział farmer.pl Dariusz Mamiński, radca z Wydziału Obsługi Medialnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto, ministerstwo wyraża pogląd, iż wprawdzie art. 20b ustawy o nawozach i nawożeniu nie ustanawia ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu mocznika w formie stałej, jednak wprowadzanie do obrotu takich nawozów powinno być dostosowane do obowiązującego zakazu stosowania, tak aby nie wprowadzać rolników w błąd.

Dlaczego wprowadzono zakaz?

- W celu ochrony powietrza, w tym poprzez ograniczenie emisji amoniaku w przypadku doglebowego stosowania mocznika, poprzez art. 20b ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu(1), od 1 sierpnia 2021 r., wprowadzony został zakaz stosowania mocznika w formie granulowanej (niezależnie od wielkości formy granulowanej) z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Zakaz dotyczy stosowania formy granulowanej mocznika i wprowadzanie do obrotu tej formy mocznika (informacje w karcie charakterystyki) powinny zostać dostosowane do obowiązujących przepisów. Należy podkreślić, że wśród nawozów mineralnych mocznik, zalicza się do nawozów azotowych charakteryzujących się najwyższym potencjałem uwalniania amoniaku. W moczniku zawarty jest azot amidowy który, aby mógł być pobrany przez system korzeniowy roślin, musi przejść poprzez hydrolizę do formy amonowej i poprzez nitryfikację do formy azotanowej (saletrzanej) – podał resort.

Jak uzupełniono, tempo przekształcania zależy od temperatury gleby oraz jej wilgotności.

- Zatrzymywanie azotu w glebie jest zatem istotne zarówno z punktu widzenia uzyskiwania plonów o odpowiedniej wielkości i jakości, oszczędności finansowych dla rolników, jak i zapewnienia odpowiedniego stanu środowiska. Natomiast nawozy (mocznik) zawierające inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną działają dłużej w glebie, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę wykonywanych zabiegów nawożenia tj. następuje optymalizacja kosztów produkcji, co przekłada się bezpośrednio na zysk w gospodarstwie – poinformował Mamiński.

Co to jest mocznik UFF?

Mocznik UFF, o którym informowali nas rolnicy, to tzw. frakcja tłuszczowa mocznika, który pochodzi z przerobu ryb (ma strukturę sypkiego proszku). Zapytaliśmy zatem resort rolnictwa czy mocznik UFF może być w Polsce stosowany?

- Odnośnie oferowanego na rynku mocznika UFF, to należy zauważyć, że nawóz ten został wytworzony w wyniku ekstrakcji kwasów tłuszczowych z ryb, jako produkt uboczny, który uzyskał w Danii certyfikat dopuszczający do jego stosowania jako nawozu. W Polsce jest wprowadzany do obrotu na podstawie art. 5 ustawy o nawozach i nawożeniu czyli na podstawie przepisu wprowadzającego zasadę wzajemnego uznawania produktów dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim UE przy zachowaniu standardów jakościowych odpowiednich dla nawozów krajowych. Mocznik UFF ma formę krystaliczną, zawiera około 73% mocznika, co odpowiada zawartości 33% N, oraz 22% estrów etylowych i 5% etanolu – odpowiedział nam Dariusz Mamiński z MRiRW.

Jak dodał, przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 wchodzą do pełnego stosowania od dnia 16 lipca 2022 r. - Nawóz „mocznik UFF” będzie mógł być wprowadzany do obrotu zgodnie z tym rozporządzeniem o ile spełni wymogi ww. rozporządzenia na podstawie oceny zgodności przeprowadzanej przez odpowiednie jednostki certyfikujące i zostanie oznakowany jako nawóz CE – podkreślił na koniec.

Nadal będziemy przyglądać się sprawie.