Zaopatrzenie w nawozy:

·       W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy określono, jako wystarczający.

·       w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, polifoski 6:20:30 oraz 4:12:32 oceniono jako dobry, siarczan potasu, Wap Mag, polifoskę 8:24:24 i amofoskę jako średni, superfosfat pojedynczy granulowany, wapno tlenkowe i wapno magnezowo tlenkowe CaO min. 50 proc.,  jako słaby.

·       w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

·       w województwie lubuskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy był wystarczający.

·       w województwie łódzkim, jako bardzo dobre określono  zaopatrzenie w saletrę amonową, i w saletrzak w 90 – 97 proc. punktów sprzedaży. Dobre jest zaopatrzenie w sól potasową w 86 proc. punktów. Średnie - polifoska 8:24:24 na poziomie 69 proc. punktów sprzedaży i polifoska 6:20:30 na poziomie 72 proc. Dostateczne było zaopatrzenie w superfosfat wzbogacony 40 proc. - w 48 proc. punktów, i superfosfat pojedynczy granulowany w 38 proc. punktów oraz w nawozy wapniowo magnezowe 52 proc. i także siarczan potasu 38 proc. punktów. Jako słabe określono zaopatrzenie w polifoskę 4: 12:32 w 28 proc. punktów. Jako bardzo słabe  określono zaopatrzenie w nawozy wapniowe i amofoskę, które były dostępne w 10-14 proc. punktów sprzedaży.

·       w województwie małopolskim, jako dobre określono zaopatrzenie w nawozy azotowe, sól potasową oraz polifoskę 8:24:24, polifoskę 6:20:30. Jako wystarczające określono zaopatrzenie w nawozy fosforowe. Słabe było zaopatrzenie w nawozy wapniowe, polifoskę 4:12:32.  Brakowało siarczanu potasu oraz amofoski.

·       w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono, jako dobry, jedynie zaopatrzenie w mocznik było na poziomie 83 proc. Słabe było zaopatrzenie w nawozy fosforowe - w 50 proc. punktów brak superfosfatu pojedynczego granulowanego, natomiast superfosfat wzbogacony występuje w 83 proc. punktów sprzedaży . W maju nie było popytu na sól potasową, a w 17 proc. punktów brakuje siarczanu potasu. Stan zaopatrzenia w nawozy wapniowe określono, jako dobry, ale na razie brak zainteresowania nawozami z tej grupy. W odniesieniu do nawozów wieloskładnikowych – stan zaopatrzenia uzupełniany według potrzeb, ale wysokie ceny nawozów powodują ograniczone zainteresowanie kupnem.

·       w województwie opolskim stan zaopatrzenia w saletrę amonową, mocznik, superfosfat pojedynczy granulowany sól potasową, a także polifoskę 8:24:24 i polifoskę 6:20:30 był wystarczający. Saletrzak, superfosfat wzbogacony 40 proc., nawozy wapniowe, polifoska 4:12:32 oraz amofoska sprowadzane są na zamówienie. Brakowało siarczanu potasu.

·       w województwie podkarpackim zaopatrzenie w analizowane nawozy było dobre. Zaopatrzenie w wapno węglanowe oraz polifoskę 4:12:32 wystarczające.

·       w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, superfosfat pojedynczy granulowany oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 i nawozy wapniowe i wapniowo magnezowe było wystarczające, nawozy były zamawiane w miarę potrzeb. Występowały niedobory w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40 proc. oraz amofoskę (były zamawiane sporadycznie). W przypadku siarczanu potasu i polifoski 4:12:32 brakowało oferty.

·       w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy siarczanu potasu są realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni.

·       w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat wzbogacony 40 proc., sól potasową, nawozy wapniowe, polifoski 8: 24: 24 i 6: 20: 30 było wystarczające.  Nadal brakowało siarczanu potasu (nawóz ten sprowadzany był na zamówienie), superfosfatu pojedynczego granulowanego, polifoski 4:12:32 oraz amofoski.

·       w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, fosforowe, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 oraz wapniowe i wapniowo magnezowe określono, jako dobre. Słabe było zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32. Nadal brakowało w dostawach siarczanu potasu oraz amofoski.

·       w województwie warmińsko-mazurskim zaopatrzenie w analizowane nawozy było wystarczające.  Brakowało danych o superfosfacie pojedynczym granulowanym, siarczanie potasu oraz nawozach wapniowych.

·       w województwie wielkopolskim zaopatrzenie w analizowane nawozy, również w wapniowo magnezowe określono, jako wystarczające, ale okresowo ich brakowało. Superfosfat pojedynczy granulowany występował w 40 proc. punktów zaopatrzenia w nawozy. Nawozy wapniowe występowały w 60 proc. punktów zaopatrzenia w nawozy, a wapniowo magnezowe w 80 proc.

·       w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy był wystarczający, a w razie braku były szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów

U dystrybutorów zebrano najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.

Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie warmińsko mazurskim 94,00 zł/dt,

- saletrzak w województwie lubuskim 87,00 zł/dt,

- mocznik w województwie opolskim 102,00 zł/dt,

Nawozy fosforowe: 

- superfosfat pojedynczy granulowany w województwie opolskim 60,00 zł/dt;

- superfosfat wzbogacony 40 proc w województwie lubuskim 131,00 zł/dt;

Nawozy potasowe:

- sól potasowa w województwie opolskim 123,00 zł/dt;

- siarczan potasu w województwie opolskim 202,00 zł/dt,

Nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 w województwie zachodniopomorskim 116,00 zł/dt;

- polifoska 6:20:30 w województwie lubuskim 131,00 zł/dt;

- polifoska 4:12:32 w województwie mazowieckim 86,00 zł/dt;

- amofoska 4:16:18 w województwie mazowieckim 81,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:

Nawozy azotowe:

- saletra amonowa w województwie  podkarpackim  166,00 zł/dt;

- saletrzak w województwie mazowieckim 142,00 zł/dt;

- mocznik w województwie podkarpackim 190,00 zł/dt;

Nawozy fosforowe:

- superfosfat pojedynczy granulowany 100,00 zł/dt w województwie małopolskim ;

- superfosfat wzbogacony 40 proc., 242 ,00 zł/dt w województwie pomorskim;

Nawozy potasowe:

- sól potasowa 250,00 zł/dt w województwie małopolskim ;

- siarczan potasu 360,00 zł/dt w województwie zachodniopomorskim

Nawozy wieloskładnikowe:

- polifoska 8:24:24 -222,00 zł/dt w województwie podkarpackim;

- polifoska 6:20:30- 237,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- polifoska 4:12:32 – 203,00 zł/dt w województwie pomorskim;

- amofoska 156 zł/dt w województwie mazowieckim;.

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do maja 2016 r., w 104 na 176 pozycji zaobserwowano spadek cen a w następnych 18 przypadkach stagnację cen. Oznacza to, że ceny 30,07 proc. cen nawozów wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Ceny czystego składnika

Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (na przykład cena jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46 proc. wynosi 139zł.,  zawartość fosforu w jednej decytonie tego nawozu wynosi 46 kg, więc cena tych 46 kg fosforu wynosi 139 zł.  – cena 1 kg fosforu równa się 3,02 zł.).

Wśród rozpatrywanych przez cen nawozów azotowych w maju 2017 r.
dla cen maksymalnych, cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku,
na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal kosztuje
w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja.

Dla nawozów fosforowych na podstawie otrzymanych informacji widoczne jest,
że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40 proc. niż
w pojedynczym granulowanym.

Dla nawozów potasowych nie było wszystkich danych, gdyż w wielu województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży siarczanu potasu. Z analizy posiadanych informacji wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak i maksymalnych czysty składnik – potas, był zdecydowanie tańszy w soli potasowej niż w siarczanie potasu, prawidłowość ta dotyczyła wszystkich województw/

Dla nawozów wieloskładnikowych, jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny czystego składnika w nawozach wieloskładnikowych przyjętych do analizy – polifosek oraz amofoski nie wykazywały jednoznacznych prawidłowości.