Samo nawożenie roślin nawozami mineralnymi jest niewystarczające. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin potrzebne są także inne czynniki, a jednym z nich jest próchnica. Podnieść jej zawartość w glebie można przez stosowanie obornika – nie dysponują nim jednak gospodarstwa ukierunkowane wyłącznie produkcję roślinną.

W przypadku upraw na znacznym areale możliwym do wprowadzenia rozwiązaniem jest wymiana słomy w zamian za obornik. Z takiego pomysłu korzysta Rolniczy Zakład Doświadczalny Błonie-Topola, IUNG – Państwowy Instytut Badawczy. Zakład prowadzi współpracę z miejscowymi gospodarstwami rolnymi posiadającymi duże stada bydła i jednocześnie nie dysponującymi dostateczną ilością słomy na ściółkę.

Powierzchnia uprawy pszenicy w RZD Błonie-Topola ok. 100 ha pozwala uzyskiwać średni plon słomy na poziomie ok. 5 t/ha. Wyprodukowana w takiej ilości słoma daje możliwość wymiany jej na obornik.

Obornik odbierany jest od rolników przy zastosowaniu określonych przeliczników wymiany w okresie pożniwnym, a rolnicy zabierają słomę z pól wyznaczonych przez zakład bezpośrednio po żniwach. Odbierana słoma jest ważona, tak samo jak dostarczany do zakładu obornik. Całość rozliczeń dokumentowana jest fakturami VAT.

Nawożenie obornikiem podnosi zwartość próchnicy w glebie. Ten naturalny nawóz jest źródłem wielu składników odżywczych, zawiera bogatą substancję organiczną i korzystną dla gleby florę bakteryjną. Dobrze skorelowane nawożenie mineralne i organiczne sprawiły, że na przestrzeni ostatnich kilu lat plonowanie głównych roślin w RZD Błonie-Topola utrzymuje się na wysokim poziomie.

W RZD Błonie-Topola nawożenie obornikiem odbywa się zawsze przy uwzględnieniu aktualnej zasobności gleby, tak by dawka nawozu naturalnego na ha użytków rolnych w ciągu roku nie przekroczyła maksymalnych zalecanych dawek składników pokarmowych dla roślin. Podstawą planowania jest analiza dotychczasowego nawożenia, wielkość pola oraz rodzaj uprawy i przedplon.

Nawożenie obornikiem w RZD Błonie-Topola w dawce ok. 30 t/ha odbywa się jesienią, pod orkę zimową. Wraz z tą ilością obornika do gleby wnoszone jest ok.: 150 kg azotu, 90 kg fosforu, 210 kg potasu, 150 kg wapnia, 60 kg magnezu, 150 g boru, 120 g miedzi, 660 g manganu, 840 g cynku, 15 g molibdenu i 12 g kobaltu. Przyjęty system nawożenia sprawia, że rokrocznie na pola Zakładu trafia ok. 900 ton obornika.

RZD IUNG PIB Błonie-Topola, położony jest w woj. łódzkim, grunty orne stanowią 158 ha. Uprawiane są zboża, głównie pszenica ozima, a także kukurydzy na ziarno i buraki cukrowe. Nie ma chowu zwierząt gospodarskich.