Problem zauważyła Krajowa Rada Izb Rolniczych, która napisała w sprawie idei przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat tzw. programu azotanowej do ministerstwa rolnictwa. Resort odpowiedział, że podjęto kroki w celu ich organizacji.

- Obecnie trwają szkolenia z tego zakresu dla doradców rolniczych, wpisanych na listę doradców rolniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego, w ramach szkoleń uzupełniających. Zakłada się, że podmiot upoważniony do szkoleń i egzaminowania tj. Centrum Doradztwa Rolniczego, przeszkoli do 31 maja 2019 r. 2820 osób. Ponadto, zaplanowano przeszkolenie 180 osób w ramach szkoleń podstawowych. Osoby te, po zdaniu egzaminu, będą mogły być wpisane na ww. listę – podało ministerstwo.

Co ważne, kolejnym etapem upowszechniania informacji będzie przeprowadzenie szkoleń dla rolników pt. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne", również ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.

- Wszyscy rolnicy, uczestniczący w szkoleniach, otrzymają dodatkowo materiały szkoleniowe, zawierające wiedzę na temat obowiązujących ich zasad przeciwdziałania zanieczyszczaniom ze źródeł rolniczych. Niezależnie od powyższego, upowszechnienie informacji na temat programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych jest jednym z zadań priorytetowych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w 2019, w ramach którego zaplanowane jest przeprowadzanie szkoleń dla rolników, jak i świadczenie usług doradczych – poinformowano.

Trwają także prace w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad ogłoszeniem przetargu na szkolenia dla doradców rolniczych (również tych, zatrudnionych w izbach rolniczych) pt. „Ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych”. Planuje się przeszkolenie w skali kraju 780 osób. Szkolenia te będą finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”.

Jednocześnie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje w marcu 2019 r. organizację konferencji dot. zbioru zasad dobrej praktyki rolniczej z uwzględnieniem problematyki wdrażania programu azotanowego, a także opracowanie dzienniczka ewidencji zabiegów stosowania nawozów oraz ich czasowego przechowywania, który będzie dostępny w Internecie.

Program szkoleniowo-doradczy ww. obszarze oferuje także Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Fundacja realizuje operację „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawowym celem projektu jest podniesienie świadomości rolników i doradców rolnych w zakresie wpływu zawiązków azotu pochodzenia rolniczego na zanieczyszczenie wód oraz zapobieganie tego rodzaju zanieczyszczeniom. W ramach inicjatywy została także wydana publikacja pt. „Ograniczenia zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”.