PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

TYTANIT - plonotwórczy stymulator wzrostu roślin rolniczych

Autor:

Dodano:

Rola, jaką w prawidłowym rozwoju, wzroście i plonowaniu roślin uprawnych odgrywają składniki pokarmowe nie podlega już dziś żadnej dyskusji. W uprawie ważnych gospodarczo gatunków roślin posługujemy się precyzyjnymi programami mineralnego nawożenia uwzględniającego nie tylko potrzeby pokarmowe uprawianych roślin lecz także ich zapotrzebowanie na poszczególne składniki w różnych fazach wzrostu roślin.Pozwala to na dostarczenie roślinom niezbędnych dla nich składników pokarmowych we właściwym czasie oraz odpowiedniej dawce. Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych oraz wciąż rozwijającymi się sposobami zastosowania wyników tych badań w praktyce agrotechnicznej poznajemy coraz więcej właściwości odżywczych i biostymulujących naturalnie występujących w glebach i roślinach składników mineralnych i substancji chemicznych, których rola w procesach fizjologicznych roślin oraz ich wpływ na ważne cechy agrobiologiczne - takie jak plonowanie roślin, jakość plonu, zdrowotność roślin - była dotąd mało znana lub wręcz nieznana w ogóle.

Jednym z pierwiastków, którego korzystne działanie na rośliny jest szerzej znane od niedawna, a zainteresowanie tym pierwiastkiem wciąż rośnie jest tytan. Wprawdzie wpływ tytanu na rośliny rolnicze badano już na początku ubiegłego wieku, ale zainteresowanie tym pierwiastkiem bardzo wzrosło odkąd na początku lat 80-tych XX wieku opublikowano pierwsze prace dotyczące wpływu tytanu na wiele gatunków roślin uprawnych. Stwierdzono, że tytan podawany roślinom pozakorzeniowo zwiększał aktywność różnych enzymów, przyspieszał procesy fotosyntezy dzięki zwiększonej zawartości chlorofilu w liściach, poprawiał zapylenie i zapłodnienie oraz przyczyniał się do istotnego wzrostu odporności roślin na choroby. Plonowanie roślin po zabiegach preparatem zawierającym tytan wzrastało przeciętnie o 10-30%, a w niektórych przypadkach nawet ponad 40%. Dodatkowo, stwierdzono że rośliny te łatwiej znosiły stres związany ze stosowaniem herbicydów. To wielokierunkowe korzystne działanie tytanu na rośliny sprawiło, że bliżej zainteresowano się możliwościami roślin wykorzystywania naturalnych zasobów tego składnika z gleby oraz dokarmianiem roślin preparatami zawierającymi tytan w formie w pełni przyswajalnej przez rośliny.

Tytan jest pierwiastkiem, który w glebach mineralnych występuje w znacznych ilościach - średnia zawartość w wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej wynosi 0,33%, a w Polsce 0,17%, czyli kilkukrotnie więcej niż przykładowo cynku lub manganu. Najwięcej tytanu jest w glebach nowo utworzonych pochodzenia wulkanicznego - na Hawajach zawartość tego składnika w glebie dochodzi do 10%. W Polsce najwięcej tytanu (do ok. 0,8%)znajduje się w glebach ilastych, madach i rędzinach. Niestety, wysoka zawartość tytanu w glebie nie odzwierciedla jego zawartości w roślinach, bowiem ogromna większość tego pierwiastka występuje w glebie w formach całkowicie nierozpuszczalne w wodzie - niedostępnych dla roślin. Zawartość tytanu w roślinach jest więc zazwyczaj niewielka i waha się od 10-20 mg/kg suchej masy w zbożach, poprzez 20-80 mg/kg s.m. u roślin motylkowych, do 120 mg/kg s.m. u roślin okopowych.

Aby zatem poprawić zaopatrzenie roślin w ten składnik konieczne jest pozakorzeniowe dokarmianie roślin preparatami zawierającymi tytan w formie łatwo dostępnej dla roślin. Pomimo ewidentnych korzyści wynikających ze stosowania tytanu w różnych uprawach rolniczych i ogrodniczych, na rynku nawozowym i biostymulatorów mamy obecnie praktycznie jeden preparat zawierający tytan, jako główny składnik pokarmowy - TYTANIT produkowany przez firmę Intermag. TYTANIT jest produkowany i oferowany rolnikom i ogrodnikom w Polsce i wielu innych krajach od 1989 r. Liczne wyniki doświadczeń i wdrożeń z zastosowaniem Tytanitu, bliższe poznanie mechanizmów jego działania w roślinach oraz opinie jego użytkowników pozwoliły na przeklasyfikowanie Tytanitu z grupy nawozów mineralnych do mineralnych stymulatorów wzrostu - zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-237/11 z dn. 19 sierpnia 2011.

TYTANIT jest płynnym mineralnym stymulatorem wzrostu roślin zawierającym formę tytanu dostępną dla roślin w szerokim zakresie pH od 4,0 do 8,0 - zarówno przy stosowaniu pozakorzeniowym jak i doglebowym. Wysoka zawartość rozpuszczalnego w wodzie, łatwo przyswajalnego dla roślin tytanu (0,8% czyli 8,5 g czystego tytanu/litr) pozwala na skuteczną poprawę zaopatrzenia roślin w ten składnik oraz stymulację licznych procesów fizjologicznych korzystnie wpływających na plonowanie roślin oraz jakość plonu nawet przy wyjątkowo niskich dawkach polecanych do stosowania w uprawach roślin (jednorazowo od 0,2 do 0,4 l/ha).

Największe korzyści agrobiologiczne związane ze stosowaniem Tytanitu to przede wszystkim:

 • Zdecydowane zwiększenie plonowania roślin
 • Wzrost odporności roślin na choroby i szkodniki
 • Wzrost odporności roślin na stres wywołany czynnikami abiotycznymi (niekorzystne warunki klimatyczne, środowiskowe i uprawowe)

TYTANIT powszechnie stosowany jest w Polsce w wielu uprawach rolniczych. Szczególne korzyści przynosi w uprawach wrażliwych na stresy uprawowe i środowiskowe, zwłaszcza kukurydzy, pszenicy i rzepaku.

KUKURYDZA

Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach klimatycznych i glebowych. Uprawiana w naszych warunkach klimatyczno-glebowych narażona jest na liczne stresy i zagrożenia. Zaliczana jest do roślin ciepłolubnych, zatem do szybkiego i wyrównanego skiełkowania potrzebna jest jej temperatura powyżej 10oC. Szkodzą jej wiosenne przymrozki sprawiając, że ziarniaki kukurydzy mogą tracić zdolność kiełkowania. Do prawidłowego późniejszego rozwoju i wzrostu niezbędna jest temperatura w granicach 16oC - 22oC. W wyższej temperaturze i przy niskiej wilgotności powietrza pyłek traci swoją żywotność. Ze względu na szybki i bujny wzrost biomasy kukurydza ma wysokie wymagania pokarmowe, choć dzięki obfitemu systemowi korzeniowemu umiejętnie wykorzystuje zasoby składników pokarmowych i wody z głębszych warstw gleby. Największe zapotrzebowanie na wodę kukurydza ma na przełomie lipca i sierpnia - w okresie kwitnienia.

Wrażliwość na warunki uprawowe i środowiskowe sprawiają, że kukurydza dobrze reaguje na stosowanie TYTANITU, który zdecydowanie poprawia odporność roślin na niesprzyjające warunki uprawy. Trzykrotna aplikacja TYTANITU w dawce 0,2 l/ha w fazach:

 • 2-6 liści rozwiniętych (BBCH 12-16)
 • 8-10 liści rozwiniętych (BBCH 18-19)
 • Od 12 liścia rozwiniętego do tworzenia wiech (BBCH 19-39)
istotnie wpłynęło na zwiększenie plonowania kukurydzy średnio ok 11-12% w zalęzności od roku uprawy (Rys. 1), co w praktyce oznaczało wzrost plonowania kolb o ok. 3 tony/ha. Rośliny traktowane

RZEPAK

Warunki klimatyczno-glebowe zazwyczaj sprzyjają uprawie rzepaku ozimego w Polsce. Niemniej jednak niedobór wody w glebie jesienią - dotkliwy zwłaszcza na niesprzyjających uprawie rzepaku słabych, ubogich w próchnicę glebach - nie tylko opóźnia wschody, ale może prowadzić do nierównomiernego wzrostu roślin i słabego ich przygotowania do zimy, co w konsekwencji obniża plonowanie. Rzepak jest gatunkiem zimotrwałym, ale brak okrywy śnieżnej i niska temperatura zimą oraz przymrozki wiosenne po rozhartowaniu się roślin mogą prowadzić do wypadów roślin. Odpowiednie przygotowanie roślin do przezimowania ma zatem ogromne znacznie w dalszej uprawie. Wiosną często występują w Polsce okresy niedoboru wody na skutek ograniczonych opadów atmosferycznych. Susza w okresie kwitnienia i dojrzewania rzepaku może być przyczyną obniżenia plonu. Łuszczyny się nie zawiązują lub w łuszczynach znajduje się mało nasion. Stąd też agrotechniczne metody poprawy kondycji roślin i ich odporności na niesprzyjające warunki pogodowe oraz stymulacja roślin do lepszego zawiązywania łuszczyn i zwiększania liczby nasion w łuszczynach bezpośrednio wpływają na wysokość plonu.

Doskonałym sposobem nie tylko poprawy kondycji roślin, ale przede wszystkim znaczącego zwiększenia ich plonowania jest zastosowanie TYTANITU poprzez opryskiwanie roślin. Poleca się wykonanie czterech zabiegów 0,2-0,4% roztworem TYTANITU w terminach:

 • 4-6 liści właściwych rozwiniętych (jesień) (BBCH 14-18)
 • Wczesna wiosna - po ruszeniu wegetacji (BBCH 21-36)
 • Zwarty pąk kwiatowy -początek kwitnienia (BBCH 50-61)
Taki program zaopatrzenia rzepaku w tytan zdecydowanie wpływa na zwiększenie plonowania roślin - średnio o 24 i 11% odpowiednio w latach 2012 i 2013 (Rys. 1). Oznacza to możliwość uzyskania dodatkowo co najmniej 0,5 -1,0 tony nasion/ha. Wiąże się to z pewnością z korzystnym wpływem Tytanitu na liczbę łuszczyn wytwarzaną przez rośliny oraz zawiązaniem lepszym nasion w łuszczynie (Rys. 3). Tytan bowiem - jak stwierdzono w przypadku formulacji TYTANITU - poprawia żywotność pyłku i zdolność jego kiełkowania (zdjęcia!!), co zdecydowanie poprawia zapylenie i zapłodnienie bezpośrednio zwiększając liczbę nasion, a to w przypadku rzepaku oznacza ZWIĘKSZENIE PLONOWANIA. Ponadto, stosowanie TYTANITU zwiększa plon oleju - nawet do 20% - dzięki zwiększeniu średniej masy pojedynczych nasion (Rys. 3).

PSZENICA OZIMA

Plonowanie pszenicy ozimej uzależnione jest od warunków pogodowych jesienią i w czasie zimy. Wczesne mrozy bez okrywy śnieżnej mogą być przyczyną strat z powodu wymarzania roślin. W okresie wiosennym pszenica szczególnie niekorzystnie reaguje na brak lub nadmiar wody w okresie krzewienia i strzelania w źdźbło, co powoduje przedłużenie wegetacji i opóźnienie dojrzewania ziarniaków. Wysoka temperatura w okresie dojrzewania może powodować niedostateczne wypełnienie ziarna (poślad). Dodatkowo, pszenica wymaga gleb żyznych, o uregulowanym odczynie, zasobnych w substancję organiczną i składniki mineralne. Zatem, podobnie jak w przypadku kukurydzy i rzepaku, agrotechniczne metody poprawy kondycji roślin i stymulacja ich naturalnych procesów życiowych poprawiająca nie tylko plonowanie roślin, ale również ich zdrowotność i odporność na niesprzyjające warunki uprawy korzystnie wpływa na opłacalność produkcji.

W uprawie pszenicy ozimej poleca się stosowanie TYTANITU już jesienią - w fazie 3-6 liści. Następnie w okresie krzewienia, strzelania w źdźbło oraz na końcu kwitnienia. Jednorazowa dawka 0,4 l/ha. pozwliła na uzyskanie średniego wzrostu plonowania o ok. 24% i 17% odpowiednio w latach 2012 i 2013 (Rys. 1). Związane jest to z lepszym krzewieniem się roślin (Rys. 2), lepszym zawiązaniem nasion w kłosie (do 13% więcej ziarniaków) oraz przezimowaniem roślin i odpornością na choroby grzybowe.

TYTANIT jako stymulator wzrostu roślin działa na procesy fizjologiczne roślin, które bezpośrednio wpływają na najważniejsze parametry agrobiologiczne upraw: plon, jakość plonu, kondycja roślin i ich odporność na niekorzystne warunki uprawowe i środowiskowe. Wyjątkowo niskie dawki TYTANITU polecane w uprawie kukurydzy, rzepaku i pszenicy ozimej (od 0,2 do 0,4 l/ha) oraz jego skuteczność sprawiają, że opłacalność zastosowania tego preparatu jest bardzo wysoka - przede wszystkim dzięki plonotwórczemu działaniu TYTANITU oraz zwiększeniu odporności roślin na stresy, w tym porażenie przez choroby grzybowe. Nowa, ulepszona, formulacja TYTANITU - dostępna obecnie na rynku - poprawia jeszcze jego przyswajalność przez rośliny. Preparat ten doskonale miesza się z większością powszechnie stosowanych nawozów i środków ochrony roślin (choć w każdym przypadku zalecane jest przed zabiegiem wykonanie prób mieszania niewielkich objętości stosowanych roztworów), co zdecydowanie usprawnia stosowanie agrochemikaliów w gospodarstwie.Podobał się artykuł? Podziel się!

MULTIMEDIA

×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

 • caza 2014-03-11 20:28:22
  ,,,Jednorazowa dawka 0,4 l/ha. pozwliła na uzyskanie średniego wzrostu plonowania o ok. 24% i 17% odpowiednio w latach 2012 i 2013,, WOW normalnie szok przyrost plonu o 2T/ha?

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.87.33.97
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.