Na temat tzw. programu azotanowego powstał specjalny serwis TUTAJ. Zamieściliśmy też sondę na stronie farmer.pl – zachęcamy do głosowania. Na razie zdecydowana większość, bo 89 proc. głosujących, źle ocenia wprowadzenie nowych przepisów dotyczących m.in. stosowania nawozów azotowych. Dobrze – jedynie 4 proc., a 6 proc. nie ma zdania.

Wcześniej opublikowaliśmy stanowisko rolników TUTAJ, którzy skarżą się na brak szkoleń w tym zakresie, stanowisko GIOŚ TUTAJ. Resort rolnictwa uważa, że dostęp rolników do wiedzy jest szeroki, a program był konsultowany, tak aby wypracować najlepsze regulacje.

- Przyjęcie przez Rząd programu azotanowego poprzedzone było szerokimi konsultacjami przeprowadzonymi przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej, w których uczestniczyły również organizacje i stowarzyszenia rolnicze. Z myślą o ułatwieniu rolnikom dostosowania się do wymogów programu azotanowego, resort rolnictwa prowadzi szeroką kampanie informacyjną, która obejmuje zarówno szkolenia, konferencje, jak i publikacje informacji w prasie. W działalności doradczej wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) w roku 2018 i 2019, jako jeden z priorytetów znalazło się upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym programu azotanowego – informuje portal farmer.pl Dariusz Mamiński, główny specjalista Biura Prasowego w MRiRW.

Jak wyliczył Mamiński, ponadto w związku ze zmianą ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, od 1 stycznia 2018 r. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego zostały zobowiązane do realizacji zadania, związanego z organizacją szkoleń na temat zaleceń zawartych w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolniczej. W 2018 r. ODR przeprowadziły:
- 1149 szkoleń dla 14 717 osób,
- 5 konferencji,
- udzieliły 27 632 porad,
- udzieliły 32 411 informacji,
- zamieściły 162 informacje na stronie www,
- opracowały i wydały drukiem 17 broszur i ulotek,
- opublikowały 198 artykułów w wydawanych przez siebie czasopismach.

- Obecnie, z inicjatywy MRiRW, trwają szkolenia z ww. zakresu dla doradców rolniczych, wpisanych na listę doradców rolniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR), w ramach szkoleń uzupełniających. Zakłada się, że podmiot upoważniony do szkoleń i egzaminowania czyli Centrum Doradztwa Rolniczego, przeszkoli do 31 maja 2019 r. 2820 osób. Ponadto, zaplanowano przeszkolenie 180 osób w ramach szkoleń podstawowych. Osoby te, po zdaniu egzaminu, będą mogły być wpisane na ww. listę. Dodatkowo w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na szkolenia dla doradców rolniczych (również tych, zatrudnionych w izbach rolniczych) pt. „Ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych”. Planuje się przeszkolenie w skali kraju 780 osób. Szkolenia te będą finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” – podaje przedstawiciel resortu rolnictwa.

Jednocześnie jak dodaje, z inicjatywy MRiRW, dla doradców rolnych prowadzone są od 2016 r., w ramach następujących programów wieloletnich, szkolenia obejmujące zagadnienia wynikające z programu azotanowego:
- „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich – program realizowany przez Instytut Techologiczno – Przyrodniczy (ITP) w latach 2016-2020.
- "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020" – program realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB (IUNG-PIB) w latach 2016-2020.

- Kolejnym etapem upowszechniania informacji będzie przeprowadzenie, z inicjatywy MRiRW, w 2019 r. szkoleń dla rolników pt. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy – Prawo wodne” w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Liczba osób do przeszkolenia: 67 200; Czas realizacji szkoleń – 24 miesięcy od dnia podpisania umowy) – informuje Dariusz Mamiński.

- Należy również wskazać, iż w 2018 r. Centrum Doradztwa Rolniczego O/Radom przygotowało aplikację pozwalającą na dokonanie przez rolników analiz wymaganych programem azotanowym m.in.: wyliczania wielkości miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, czy też przygotowania planu nawożenia azotem oraz opracowało i opublikowało metodykę doradzania pn. ”Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.” Ciągłe doradztwo w sprawach nawożenia prowadzone jest przez stacje chemiczno-rolnicze, a informacja o zasadach opiniowania planów nawożenia azotem jest zamieszczona na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej – podaje resort.

Pozostałe działania mające na celu upowszechnienie racjonalnej gospodarki nawozowej zgodnej z programem azotanowym, a przeprowadzone przez resort rolnictwa to:
- aktualizacja przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB informacji w ww. zakresie na stronie internetowej poświęconej racjonalnej gospodarce nawozami (http://iung.pl/dpr/);
- przygotowanie i wydruk materiałów szkoleniowych „Normy i wymogi wzajemnej zgodności” (nakład 50 tys., dystrybucja – ARiMR poprzez biura powiatowe oraz okazjonalnie na spotkaniach, konferencjach, itp.);
- publikacja informacji o programie azotanowym w „Biuletynie Informacyjnym” nr 6-7/2018 oraz nr 8/2018 wydawanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- udzielanie informacji mediom w zakresie przepisów programu azotanowego.

- Niezależnie od powyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 marca 2019 r. zorganizowało konferencję pn. „Gospodarowanie nawozami, a ochrona wód”, podczas której szeroko omówione zostały min. kwestie wdrażania programu azotanowego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele rolników, organizacji i stowarzyszeń rolniczych, doradztwa rolniczego, resortu gospodarki wodnej, resortu środowiska, instytucji finansujących oraz kontrolujących. Materiały konferencyjne, w tym prezentacje zostały zamieszczone https://www.gov.pl/web/rolnictwo/gospodarowanie-nawozami-a-ochrona-wod oraz na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zbior-zalecen-dobrej-praktyki-rolniczej-do-dobrowolnego-stosowania - informuje ministerstwo rolnictwa.

Czy czują się Państwo dostatecznie doinformowani w tej sprawie? Czekamy na opinie.