Umowa o Konsolidacji, na podstawie której ZA Puławy wkomponowane zostaną do Grupy Azoty, wypracowywana jest przez komitet sterujący powołany na podstawie podpisanego 20 września 2012 r. Porozumienia określającego zasady współpracy oraz prowadzenia negocjacji. W skład Komitetu Sterującego wchodzą członkowie zarządów Azotów Tarnów, ZA Puławy oraz ZCh Police S.A. i ZAK S.A., a także doradcy prawni i finansowi.

- Azoty Tarnów i ZA Puławy mają już jasny kierunek prac nad umową o konsolidacji, co więcej, w warstwie zasadniczej Komitet Sterujący wypracował już większość zapisów. Potrzebujemy jeszcze kilkunastu dni, by dopracować wszystko w szczegółach - mówi Jerzy Marciniak, prezes Azotów Tarnów.

- Prace nad umową o konsolidacji idą w dobrym kierunku. Duża jej część jest już uzgodniona ale część zapisów wymaga jeszcze analizy i konsultacji dlatego strony potrzebują dodatkowych kilkunastu dni na wypracowanie ostatecznych zapisów umowy - komentuje Paweł Jarczewski, prezes Puław.

Obie Spółki współpracują na podstawie Porozumienia z 20 września 2012 r. Celem tego procesu jest budowa wiodącej grupy chemicznej w regionie i jednego z głównych producentów nawozów w Europie.

Porozumienie przewiduje, że Umowa o Konsolidacji zostanie zawarta w dwóch etapach:
- pierwszym do 14 listopada przed podwyższeniem kapitału zakładowego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, w zakresie dotyczącym głównie organizacji przyszłej grupy kapitałowej, zasad ładu korporacyjnego oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych
- drugim etapie w 30 dni po podwyższeniu kapitału zakładowego Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A, głównie w zakresie strategii integracji i rozwoju przyszłej grupy kapitałowej

Powyższy podział na etapy zawarcia Umowy o Konsolidacji jest konsekwencją ograniczeń możliwości wymiany informacji pomiędzy Azotami Tarnów a ZA Puławy, wynikających z przepisów o ochronie konkurencji. W świetle tych przepisów wymiana szeregu informacji będzie możliwa po uzyskaniu zgody właściwego organu antymonopolowego na przeprowadzenie transakcji i po jej zamknięciu. Umowa o Konsolidacji stanie się skuteczna i będzie wykonywana pod warunkiem przeprowadzenia oferty nowych akcji Azotów Tarnów, o ile w wyniku tej oferty Azoty Tarnów stworzą z ZA Puławy grupę kapitałową.