Zawarcie umowy sprzedaży akcji ZAK SA wymagać będzie akceptacji warunków transakcji przez ministra skarbu państwa, zgody rady nadzorczej spółki oraz uzyskania przez ministra skarbu zgody Rady Ministrów na inny niż publiczny tryb zbycia akcji.


Planowany zakup akcji ZAK SA, stanowił jeden z celów emisyjnych Azotów Tarnów, opisanych w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego . Objęcie większościowego pakietu 52,62 proc. akcji ZAK SA przez Azoty Tarnów nastąpiło niemal równo rok temu. Wtedy to Azoty Tarnów nabyły 30 milionów akcji, a za każdą zapłaciły 5 zł.