Sejm przyjął także propozycję Senatu nakładającą na gospodarstwa wielkotowarowe obowiązku posiadania planu nawożenia przed rozpoczęciem swojej działalności. Taką zasadę Senat zaproponował także dla nabywców nawozów naturalnych przed rozpoczęciem stosowania tego nawozu.

W wersji uchwalonej przez Sejm ustawa zakładała wprowadzenie od 2011 r. obowiązku przechowywania przez gospodarstwa prowadzące chów zwierząt obornika na specjalnych płytach, Taki obowiązek będzie dotyczył także podmiotów zajmujących się wielkotowarowym chowem lub hodowlą drobiu lub świń.

Senat natomiast postanowił wprowadzić w okresie przejściowym (do 2011 r.) dla gospodarstw wielkotowarowych normę odpowiadającą normie obecnie obowiązującej, czyli obowiązek przechowywania przez gospodarstwa wielkotowarowe gnojówki i gnojowicy w szczelnych, zamkniętych zbiornikach.

Poza tym Sejm zgodził się z propozycją Senatu wprowadzenia do ustawy tzw. unijnej zasady "wzajemnego uznawania". Polega ona na tym, że nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozów, które są już dopuszczone w innym państwie członkowskim UE.

Źródło: PAP