Przypominamy, że z początkiem sierpnia 2021 r. nie można stosować posypowo mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Ale już w formie dolistnej tak. Powtarzamy to, bo zakaz funkcjonuje dość krótko, to pierwszy sezon, kiedy ograniczenia należy wprowadzić na swoje pola.

Mocznik w formie dolistnej

- Zakaz stosowania mocznika wynikający z art. 20b ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu(1), dotyczy mocznika stosowanego w formie stałej granulowanej obecnego w nawozach sypkich, natomiast stosowanie mocznika w formie roztworu wodnego lub w mieszaninie z płynnymi nawozami naturalnymi nie zostało objęte tą regulacją – informował farmer.pl Dariusz Mamiński, radca z Wydziału Obsługi Medialnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z kolei mocznik z inhibitorem ureazy nie polecany jest przez firmy produkujące do dolistnej aplikacji. Sami naukowcy też mają wątpliwości.

Ale taka forma nie jest przecież wykorzystywana z początkiem marca. Tutaj się liczy stosowanie pogłówne, a jak już wyżej pisaliśmy, tego tradycyjnego mocznika nie można stosować w taki sposób.

Co z mocznikiem z inhibitorem lub powłoką posypowo? Przywołujemy wypowiedź prof. Witolda Grzebisza z Uniwersytetu Przyrodniczego, dla portalu farmer.pl odnośnie wprowadzenia nowych wymagań, w której podkreślał, iż przydatność tego rozwiązania należałoby jeszcze potwierdzić eksperymentami polowymi, które pozwoliłyby wypracować efektywną technologię nawożenia. Jak dodawał, efekt plonotwórczy zależy od wpływu określonej formy azotu na metabolizm uprawianej rośliny. Nie można też zapomnieć o zakresie uprawianych roślin, dla których nowa formulacja mocznika byłaby odpowiednia, czyli spełniająca wymóg synchronizacji. – Jak dotąd Polska pomimo kilkuletniej suszy należy do strefy klimatu umiarkowanego, a więc okres wysokich temperatur, sprzyjający bardzo szybkiej hydrolizie mocznika, jest krótki. Z roślin uprawnych (polowych) ze względu na metabolizm azotowy do rozważenia pozostaje stosowanie „nowego” mocznika w zasadzie tylko w kukurydzy i to pod warunkiem, że dotyczyć będzie odmian typu stay-green – mówił nam prof. Grzebisz.

Jakie kontrole stosowania mocznika przez rolników?

Zapytaliśmy o to wprost w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Zgodnie z art. 20b ustawy o nawozach i nawożeniu(1) od dnia 1 sierpnia 2021 r. obowiązuje w Polsce zakaz stosowania mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem stosowania mocznika w formie granulowanej zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Zasady nadzoru i kontroli w zakresie nawozów i nawożenia określa rozdział 6 ustawy o nawozach i nawożeniu(1). Zgodnie z art. 30 ww. ustawy(1) Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (dalej: PIORiN) sprawuje nadzór nad wprowadzaniem do obrotu (sprzedaży) nawozów w sposób określony w przepisach o PIORiN(2). Natomiast wojewódzki inspektor ochrony środowiska na podstawie art. 32 ustawy o nawozach i nawożeniu(1) przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów, w tym mocznika, w sposób określony w przepisach o Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ)(3). Kontrola, zgodnie z ustawą(1), polega na sprawdzeniu podmiotów stosujących i przechowujących nawozy oraz jest przeprowadzana w oparciu o coroczną analizę ryzyka albo na wniosek zainteresowanych podmiotów – poinformował nas ponownie Dariusz Mamiński z resortu rolnictwa.

Jak dodał w związku z przepisami art. 108 ustawy - Prawo wodne(4) właściwy organ IOŚ dokonuje kontroli:
1) stosowania programu azotanowego(5),
2) spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem,
3) stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem.

- Kontrolę, o której mowa powyżej, wykonuje się na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska(3). Natomiast zakres planu nawożenia azotem oraz podmioty zobowiązane do jego opracowywania określa Dział III Rozdział 4 ustawy - Prawo wodne(4) – wyjaśnił.

Środki produkcji kupisz na Giełdzie Rolnej.

I podał też podstawy prawne do tych przepisów poniżej.

Podstawa prawna:
(1) ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76),
(2) ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U z 2021 r. poz. 147),
(3) ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U z 2021 r. poz. 1070),
(4) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. z późn. zm.),
(5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz. 243).