Wapnowanie ma zawsze pierwszeństwo przed innymi zabiegami nawozowymi. Gleba przeznaczona pod uprawę kukurydzy powinna się odznaczać uregulowanym odczynem w zakresie pH od 5,5-7,0 (im gleba cięższa, tym wyższe pH), gdyż tylko przy takim odczynie rośliny mają optymalne warunki wzrostu, jak i dostępność składników pokarmowych. Odpowiedni odczyn pozwala roślinom na zbudowanie dużego systemu korzeniowego, który umożliwia pobieranie składników pokarmowych z głębszych warstw gleby, a także zwiększa ich odporność na suszę. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w środowisku kwaśnym nawet bardzo wysokie nawożenie mineralne nie umożliwia pokrycia potrzeb pokarmowych kukurydzy, gdyż roślina nie jest w stanie efektywnie pobierać składników z gleby. Regulację odczynu gleby należy przeprowadzić odpowiednio wcześnie (najlepiej po zbiorze rośliny przedplonowej lub nawet przed jej siewem). Natomiast wiosenne wapnowanie gleby pod kukurydzę należy wykonać jak najwcześniej, nie zapominając wymieszać nawozu z glebą. Poza tym trzeba pamiętać, że zabiegu wapnowania nie należy łączyć z jednoczesnym wywożeniem i przyorywaniem nawozów naturalnych (obornik, gnojowica itp.), a także ze stosowaniem nawozów fosforowych i azotowych zawierających azot w formie amonowej (NH4), ponieważ dochodzi do dużych strat składników pokarmowych. Między tymi zabiegami wskazana jest przerwa, która powinna wynosić od 4 do 6 tygodni. Im krótszy jest okres od wapnowania do siewu kukurydzy, tym bardziej wskazane jest stosowanie wapna węglanowego, które niestety działa wolniej, ale przez to jest mniej agresywne od wapna tlenkowego i dlatego, gdy jest dobrze wymieszane z glebą, nie powoduje strat we wschodach kukurydzy.

WAPŃ JAKO SKŁADNIK POKARMOWY

Mówiąc o wapniu, często marginalizujemy lub wręcz zapominamy o jego funkcji jako składnika pokarmowego roślin. Na poziomie tkankowym jego obecność warunkuje wysoką wytrzymałość ścian komórkowych oraz utrzymanie integralności i spójności tkanek - 60 proc. wapnia znajduje się w ścianach komórkowych. Pierwiastek ten gwarantuje też przepuszczalność i selektywność błon komórkowych, umożliwiając transport składników odżywczych.

Na poziomie komórkowym jony wapnia są niezbędne przy podziałach komórek - zbyt niski ich poziom blokuje anafazę w mitozie, przez co zahamowany jest wzrost roślin. Niepełne zaziarnienie kolb przypisuje się zazwyczaj niedoborom cynku lub składa na karb wysokich temperatur w okresie kwitnienia. Tymczasem prawdziwa przyczyna tkwi gdzie indziej - brakuje wapnia, przez co wzrost łagiewek pyłkowych jest zaburzony i nie dochodzi do zapłodnienia.

Wapń jest także aktywatorem wielu enzymów - hamuje działanie enzymów zależnych od potasu, a dzięki temu pośrednio wpływa na przemiany energetyczne, zmniejszając w efekcie tempo oddychania. Pierwiastek ten działa też jako wewnątrzkomórkowy przekaźnik sygnałowy. Funkcja przekaźnika informacji ze środowiska do wnętrza rośliny polega na bardzo niewielkich zmianach stężenia jonów wapnia w komórkach. Skala zmian jest dla niej informacją o rodzaju i natężeniu bodźca środowiskowego. Ponieważ zmiany tego typu następują w bardzo dużej ilości komórek, możliwa jest reakcja całej rośliny, np. zamknięcie aparatów szparkowych, zmiana ustawienia liści czy stałe podążanie (ze wschodu na zachód) tarczy słonecznika za słońcem. Wreszcie wapń ogranicza skutki stresu poprzez neutralizację reaktywnych form tlenu, powstających w komórkach roślinnych pod wpływem czynników stresowych.

Znając fizjologiczną rolę wapnia, a w wypadku kukurydzy budującej dużą biomasę, nie trudno się domyślić, że potrzebuje ona stosunkowo dużo tego pierwiastka. Ile? Pobiera go 2-, a czasami nawet 3-krotnie więcej niż inne zboża.

SŁOWO O SIARCE

Nieco odmiennego podejścia wymaga nawożenie kukurydzy siarką, które zwykle wykonuje się przy okazji nawożenia innymi składnikami pokarmowymi (zazwyczaj przy okazji nawożenia magnezem, gdyż składnik ten jest często nośnikiem siarki). W przeciwieństwie do magnezu, nie oznacza się zawartości siarki przyswajalnej w glebie, tylko dokonuje się oceny jej dostępności i na tej podstawie podejmuje się decyzję o nawożeniu. W praktyce przyjmuje się, że kukurydzę, którą zalicza się do grupy roślin o średnim zapotrzebowaniu na siarkę, w przeciętnych warunkach glebowych, bez nawożenia organicznego i naturalnego należy nawozić w wysokości 20 proc. dawki azotu.

Przykładowo, gdy nawożenie azotem wynosi 150 kg N/ha, to dawka powinna kształtować się w zakresie 30 kg S/ha (kg S = 2,5 kg SO3).

Najważniejsze funkcje siarki w roślinie wynikają z obecności tego składnika w aminokwasach: cystynie, cysteinie i metioninie. Podstawowym, a zarazem pierwotnym produktem w procesie włączenia siarki w związki organiczne jest cysteina. Metabolizm siarki w roślinie jest ściśle związany z metabolizmem azotu. Szybki wzrost liści pod wpływem nawożenia azotem powoduje większe zapotrzebowanie na siarczany (VI) do syntezy białka. Liście ubogie w siarkę akumulują więcej azotanów (V), a rośliny wykazują fizjologiczny niedobór azotu.

Grupa sulfhydrylowa - SH cysteiny bierze udział w tworzeniu centrum aktywnego wielu enzymów. W warunkach niedoboru S zaobserwowano w proteinach spadek aminokwasów zawierających siarkę. Siarka wpływa na syntezę ligniny oraz kwasów tłuszczowych, wchodzi w skład witaminy B1 (tiamina) - odpowiedzialnej między innymi za metabolizm węglowodanów, oraz witaminy H (biotyna). Ponadto uczestniczy w reakcjach enzymatycznych odpowiedzialnych za biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe, redukcję azotanów do amoniaku oraz bierze udział w procesie fotosyntezy (ferredoksyna). Jest składnikiem lotnych związków, takich jak: tioestry alifatyczne, polisiarczki, sulfotlenki, dzięki czemu podnosi walory smakowe i zapachowe niektórych produktów roślinnych (cebula, czosnek). Siarka ogranicza zawartość azotanów i cukrów redukujących, co poprawia jakość technologiczną wielu produktów roślinnych.

Poruszam temat wapnia i siarki w kontekście kukurydzy, ponieważ jesień to okres stosowania nawozów wapniowych, a jednym z nich jest mało popularny (tylko w rolnictwie, bo ogrodnicy, a szczególnie sadownicy korzystają z niego często) siarczanu wapnia. Ten stosunkowo tani nawóz nie służy zmianie odczynu gleby. Zalecane dawki, sięgające 200-300 kg/ha, nie pozwalają na to. Można go natomiast traktować jako bieżące źródło pokarmowe wapnia i siarki dla kukurydzy czy innych roślin uprawnych. Wapń jako mało ruchliwy pierwiastek w roślinach musi być dla nich cały czas dostępny. Siarczan wapnia spełnia tę rolę bardzo dobrze, ponieważ jest ok. 200 razy bardziej rozpuszczalny w wodzie niż wapno nawozowe. Rozpuszczenie oznacza, że w roztworze glebowym pojawiają się jony Ca+ i SO4-, a właśnie w tych postaciach rośliny pobierają te pierwiastki.