Faktycznie można zaobserwować, że więcej niż zwykle rolników zdecydowało się na ten ważny zabieg. Ze względu na wzrost zainteresowania kupna wapna nawozowego, dłuższy jest niestety okres oczekiwania na produkt, a także, jak informują nas sami rolnicy, co ważne, jego ceny poszły w górę. Jak to wygląda w Waszym wypadku?

Przypominamy, że o dofinansowanie mogą się ubiegać rolnicy gospodarujący na powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5). Więcej informacji TUTAJ.

Poniżej publikujemy instrukcję wypełniania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (źródło: Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza). Opisane jest w niej po kolei, co należy zrobić, aby ubiegać się o dofinansowanie:
– pomoc przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych (UR) nieprzekraczającej 75 ha, dla działek rolnych (ewidencyjnych) o pH gleby ≤ 5,5,
dofinansowanie na wapno nawozowe lub środek wapnujący można uzyskać nie częściej niż raz na 4 lata do danej działki rolnej,
– do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego, zakupionego nie wcześniej niż od dnia 01.06.2019 r. (data na fakturze nie może być wcześniejsza niż data 01.06.2019 r.) i planowanego do zastosowania po dacie złożenia wniosku,
wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i złożyć w oznaczonych polach czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy wraz z podaniem daty wypełnienia wniosku,
poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (opinią o zalecanej dawce + fakturą + wypełnionymi i podpisanymi trzema formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie) należy złożyć w najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSCh-R),
– OSCh-R przekaże kompletny wniosek, oceniony pod względem formalnym i merytorycznym, do właściwego miejscowo WFOŚiGW, który podejmie decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu pomocy. Informację o przyznaniu dofinansowania otrzymasz z WFOŚiGW,
– w przypadku niekompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku (brak któregoś z załączników, brak wypełnionych pozycji we wniosku), OSChR, do której złożono wniosek, skontaktuje się w celu dokonania niezbędnych uzupełnień. W przypadku braku możliwości skompletowania informacji we wniosku oraz załączników, wniosek pozostaje w OSChR, w której złożono wniosek, bez rozpatrzenia,
do wniosku należy dołączyć oryginały: opłaconej faktury, opinii o zalecanej dawce oraz wypełnionych i podpisanych formularzy o pomocy de minimis,
– przy wypełnianiu wniosku możesz poprosić o pomoc doradcę rolnego, rolno-środowiskowego albo pracownika OSCh-R.

Warto wiedzieć, że źle wypełniony wniosek lub brak któregoś z załączników spowoduje, że OSCh-R nie przekaże wniosku do właściwego miejscowo WFOŚiGW i nie otrzymasz dofinansowania.

Z informacji zebranych w Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wynika też, że przed złożeniem wniosku do OSCh-R należy:
1) zbadać odczyn (pH) gleby w OSCh-R lub w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, żeby otrzymać wyniki badania odczynu (pH) gleby. Próbkę do badania odczynu gleby pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha (zgodnie z normą PN-R-04031:1997P – Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Pobieranie próbek.). Badanie odczynu gleby (pH) należy wykonać raz na 4 lata. Za ważne uznaje się badania odczynu gleby wykonane w OSCh-R lub w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, od dnia 1 stycznia 2017 r.,
2) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonano w laboratorium akredytowanym w zakresie analiz fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb, uzyskany wynik badania pH gleby należy dostarczyć do OSChR i uzyskać opinię o zalecanej dawce czystego składnika CaO lub CaO+MgO w tonach na 1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5,
3) jeżeli badanie odczynu (pH) gleby wykonano w OSCh-R, otrzymana zostanie w OSChR opinia o zalecanej dawce czystego składnika CaO lub CaO+MgO w tonach na 1 ha UR o pH gleby ≤ 5,5,
4) należy dokonać zakupu wapna nawozowego, które odpowiada któremuś z typów wapna nawozowego, określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229) lub środka wapnującego, odpowiadającego, któremuś z typów środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (w załączeniu instrukcji wyciąg z ww. przepisów);
5) należy dopilnować, aby na fakturze za zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący znalazły się informacje o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środka wapnującego oraz informacje o zawartości CaO lub CaO+MgO (jak poniżej przedstawiono w przykładach)
– przykład 1: wapno nawozowe, typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50 proc., (wapno, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki)
– przykład 2: G.1. Wapień naturalny, typ: wapień – standardowy oraz zawartość CaO proc. deklarowana przez producenta środka wapnującego (wapno, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) 2003/2003),
6) należy wypełnić i złożyć wniosek o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”,
7) należy wysiać zakupione wapno nawozowe lub środek wapnujący (należy pamiętać, że data wysiania musi być późniejsza niż data złożenia wniosku, jednak nie powinna być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego określonego na fakturze VAT).

Warto wiedzieć, że wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełniania zamieszczone są na stronach internetowych Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.